Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 33 -

 

Bỉ cực và thái lai

1 Khốn cho ngươi, ngươi phá mà không bị phá,

ngươi phản mà không bị phản! Khi ngươi phá xong,

ngươi sẽ bị phá! Lúc ngươi phản rồi, ngươi sẽ bị phản!

2 Lạy Yavê, xin thương xót chúng tôi, chúng tôi trông ở nơi Người.

Sáng sáng xin làm cánh tay nâng đỡ chúng tôi,

làm sức cứu độ chúng tôi trong buổi ngặt nghèo.

3 Sấm sét ầm ầm, dân dân đào tẩu,

Người lên tiếng Người, các nước tán loạn.

4 Thiên hạ thu chiến quả như cào cào thu trụi cả,

người ta xung phong như châu chấu xông lại.

5 Yavê siêu vời, vì Người ở trên cao,

Người cho Sion mãn đầy công minh đức nghĩa.

6 Người sẽ là chốn an toàn cho kiếp sống của ngươi,

kho cứu độ, tức là khôn ngoan và hiểu biết.

Sự kính sợ Yavê, đó là bảo tàng của nó.

7 Kìa, dân Ariel kêu than nơi phố phường;

những sứ giả hòa bình xót xa than khóc.

8 Quan lộ cũng hoang vu, hết kẻ vãng lai trên đường. Nó đã bội ước,

khinh màng nhân chứng, nó không đếm xỉa đến ai.

9 Ðất ra tiêu điều ủ rũ; dãy Liban hổ mày, mối gặm,

Sharon nên tựa hoang giao, Bashan và Karmel ra trơ trụi.

10 Bây giờ Ta chỗi dậy, Yavê phán,

bây giờ Ta rướn mình, bây giờ Ta vươn lên.

11 Các ngươi cưu mang cỏ khô, đẻ ra rơm rác;

hơi khí của Ta như lửa sẽ thiêu hủy các ngươi.

12 Muôn dân chết cháy rã thành vôi,

gai góc đã chặt, chúng sẽ bừng lửa cháy.

13 Kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta làm,

người ở gần, hãy biết sức anh hùng của Ta.

14 Ở Sion, quân tội lỗi đã kinh hồn

và lũ vô đạo rùng mình run khiếp:

"Ai trong chúng ta lưu lại được trong ngọn lửa thiêu?

Ai trong chúng ta lưu lại được trong hỏa lò muôn kiếp?"

15 Kẻ đi theo đàng đức nghĩa, kẻ nói lời ngay lành,

người khinh màng lợi do bóc lột, phủi tay không nhận biếu xén;

kẻ bịt tai không nghe chuyện đổ máu,

và nhắm mắt không nhìn đến sự bất lương.

16 Kẻ ấy lưu lại những chốn cao vời, có lũy đá tảng làm nơi ẩn trú,

được cấp bánh ăn và nước nôi bảo đảm.

 

Tương lai huy hoàng

17 Mắt ngươi sẽ thấy vua trong duyên đẹp của ngài,

sẽ thấy một xứ bao la bát ngát.

18 Lòng ngươi sẽ ôn lại mối kinh hoàng: Ðâu rồi nha lại?

Ðâu rồi người cân? Ðâu rồi kẻ kiểm tra các tháp?

19 Ngươi sẽ không còn thấy dân bạo ngược,

một dân có tiếng nói ám muội khó nghe,

lưỡi líu lô líu la không ma nào hiểu.

20 Hãy chiêm ngắm Sion, đô thị lễ bái của chúng ta;

mắt ngươi sẽ thấy Yêrusalem, một lãnh vực an ninh,

trướng bất di bất dịch, cọc không nhổ cho đến kỳ cùng,

và các dây thừng hết thảy không hề đứt đoạn.

21 Trái lại, ở đó Yavê là Ðấng oai hùng đối với chúng ta:

thay chỗ sông ngòi ngang dọc bao la;

ở đó, không thuyền chèo qua lại,

và tàu oai hùng không thấy lui tới.

22 Vì Yavê là thẩm phán trên chúng ta,

Yavê, Ðấng ban Luật điều cho chúng ta,

Yavê, Vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu chúng ta.

23 Ðỏi của ngươi đã chùng, không phương giữ vững cột buồm,

không trương cờ hiệu. Bấy giờ mù sẽ chia phần chiến quả

(và) què quặt tha hồ cướp của.

24 Dân cư sẽ không còn nói: "Tôi ốm liệt!"

dân ở trong thành, (dân) được thứ tha tội vạ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page