Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 31 -

 

Về việc cầu viện Aicập

1 Khốn cho những kẻ trẩn xuống Aicập cầu viện,

và dựa vào binh mã: Chúng cậy vào xe trận, vì có nhiều,

vào kị binh, vì quá ư hùng hậu,

chứ không ngước mắt lên Ðấng Thánh của Israel

và đã không thỉnh ý Yavê.

2 Người cũng khôn ngoan và có phương giá họa;

Người không rút lại lời Người!

Người sẽ chỗi dậy chống với nhà lũ ác nhân,

chống lại sự tiếp việc của phường tác quái.

3 Aicập là người, không phải thần;

ngựa chúng là xác thịt, không phải thần khí;

Và khi Yavê giương tay ra:

kẻ tiếp việc sẽ nhào, kẻ được tiếp viện sẽ ngã,

cả lũ chúng sẽ tận tuyệt hết thảy.

 

Trên Assur

4 Yavê phán với tôi thế này:

Cũng như sư tử, như hùm tơ, gầm lên bắt mồi;

và mục đồng cả đám hô hoán đánh nó,

chúng quát tháo chẳng làm nó tán đảm, chúng la lối chẳng bắt nó lùi,

cũng vậy, Yavê các cơ binh sẽ xuống giao chiến

trên núi Sion, trên đồi của nó.

5 Cũng như chim lượn trên tổ,

cũng vậy, Yavê các cơ binh sẽ hộ phù Yêrusalem,

Người sẽ phù hộ và gỡ thoát, Người sẽ miễn tha và cho thoát nạn.

6 Hãy trở lại, hỡi con cái Israel,

với Ðấng các ngươi đã phản bội thâm sâu.

7 Trong ngày ấy, mỗi người trong chúng sẽ vất bỏ

các tà thần bạc, các tà thần vàng của mình;

những điều tay tội lỗi các ngươi đã làm ra.

8 Assur sẽ nhào vì gươm, không phải gươm người,

một gươm phi phàm sẽ làm cỏ chúng,

chúng sẽ chạy trốn trước mũi gươm,

tráng đinh của chúng sẽ làm nô dịch.

9 Kinh hoảng, chúng sẽ băng qua Ðá tảng của chúng,

hoàng công của chúng sẽ tán đảm bỏ cờ,

sấm của Yavê, Ðấng có hỏa hào ở Sion và lò thiêu ở Yêrusalem.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page