Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 48 -

 

Các lời sấm xưa và nay

1 Hãy nghe điều này, hỡi nhà Yacob,

những kẻ được mệnh danh là Israel và xuất từ lòng dạ Yuđa,

những kẻ thề nhân danh Yavê và khấn niệm Thiên Chúa Israel thờ

nhưng không theo tín thành đức nghĩa.

2 Vì chúng tự gọi mình là dân thành thánh

và nương tựa vào Thiên Chúa của Israel,

Ðấng có Danh là Yavê các cơ binh.

3 Từ bao giờ Ta đã báo về những điều này, nay đã là dĩ vãng,

những điều đã xuất tự miệng Ta và Ta đã loan báo.

Thình lình Ta đã thi hành, và sự việc đã đến.

4 Bởi Ta biết ngươi là đứa ương ngạnh,

cổ cứng như gân sắt, trán trơ như đồng.

5 Từ bao giờ Ta đã báo trước cho ngươi,

trước khi xảy đến Ta đã loan báo,

kẻo ngươi lại bảo: Các sự ấy hình nhân của tôi đã thực hiện,

tượng chạm tượng đúc của tôi đã an bài.

6 Ngươi đã nghe đầu đuôi tự sự,

hồ dễ các ngươi lại không làm chứng được?

Ngay từ bây giờ, Ta loan báo vận mới,

những điều đã giữ kín và ngươi không biết.

7 Bây giờ sự mới được dựng nên chứ không phải là từ bao giờ rồi,

trước ngày hôm nay, ngươi chưa hề nghe đến,

kẻo ngươi nói: Này, tôi đã biết cả.

8 Ngươi đã chẳng nghe, cũng chẳng biết

và từ bao giờ tai ngươi đã bưng kín.

Vì Ta biết ngươi là đứa bất trung phản bội,

từ lòng mẹ đã mang tên là ngụy tặc.

9 Chính vì Danh Ta, mà Ta đã nén giận,

vì vinh dự Ta mà Ta đã cầm mình, để không tiễu trừ ngươi đi.

10 Này Ta đã nung luyện ngươi, nhưng không phải vì bạc

Ta đã thí luyện ngươi trong lò gian khổ.

11 Chính vì Ta, chính vì Ta, Ta đã thực hiện,

-- vì làm sao Danh Ta bị coi như đồ tục --

vinh quang của Ta, Ta sẽ không nhường cho ai khác!

 

Yavê đã chọn Kyrô

12 Hãy nghe Ta, hỡi Yacob, Israel, kẻ Ta đã gọi!

Chính là Ta, Ta là đầu, Ta là cuối.

13 Phải, chính Ta đã đặt móng đất và tay phải Ta đã giăng trời.

Ta gọi chúng, cùng nhau chúng liền đứng đó!

14 Hết thảy hãy họp lại mà nghe!

Ai trong chúng nó đã báo trước các điều ấy?

Yavê mộ mến nó: Nó sẽ thi hành ý muốn của Người

trên Babel và trên dòng giống Kanđê.

15 Chính Ta, chính Ta đã phán, Ta cũng đã gọi nó,

Ta đã triệu nó đến, và sự nghiệp của nó sẽ thành công.

 

Vận mệnh Israel

16 Hãy lại gần ta mà nghe rõ điều này:

Từ đầu ta đã không nói trong xó kín,

từ thời sự đã xảy ra, ta vẫn sẵn ở đó. Và bây giờ,

Ðức Chúa Yavê đã sai ta cùng với Thần khí của Người.

17 Này đây lời của Yavê, Ðấng bầu chữa cho ngươi,

Ðấng Thánh của Israel: "Chính Ta là Yavê, Thiên Chúa của ngươi,

Ðấng dạy dỗ ngươi vì phần ích của ngươi,

Ðấng dẫn đưa ngươi trên đường ngươi đi.

18 Phải chi ngươi vâng nghe các lịnh Ta truyền,

phúc an bình của ngươi sẽ như sông cả,

đức nghĩa của ngươi như sóng trùng khơi.

19 Dòng giống ngươi sẽ như cát biển, và hằng hà sa số,

miêu duệ do lòng dạ ngươi. Tên ngươi sẽ không bị tiễu trừ,

không bị hủy diệt khỏi trước nhan Ta.

 

Lịnh ra khỏi Babylon

20 Hãy ra khỏi Babel, hãy mau chân rời khỏi Kanđê!

Hãy gióng tiếng hò reo loan báo và hãy thông tri sự này.

Hãy đồn ra cho đến mút cùng cõi đất,

hãy nói: Yavê đã bầu chữa cho Yacob tôi tớ của Người.

21 Chúng đã không phải khát trong nơi khô cháy Người dẫn chúng đi;

Người đã làm nước phun từ tảng đá cho chúng (uống):

Người chẻ đá tảng và nước đã trào ra.

22 Không có an bình cho lũ ác nhân, Yavê đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page