Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 53 -

 

1 Ai tin được điều chúng tôi đã nghe

và cánh tay Yavê đã được tỏ bày cho ai biết?

2 Trước nhan Người, ngài đã mọc lên như một chồi cây,

như mầm rễ do từ đám đất khô rang.

Không duyên dáng, không oai vệ bắt chúng tôi phải để ý,

không có vẻ gì đáng làm chúng tôi mến chuộng;

3 Ngài bị khinh khi, và là đồ phế bỏ của người đời,

con người đớn đau và những ốm o xo bại,

như một kẻ có gặp chúng tôi thì lo giấu mặt,

bị khinh khi, và chúng tôi đã chẳng them đếm xỉa.

4 Trái lại, chính các bệnh tật của chúng tôi, ngài đã mang,

chính các đau khổ của chúng tôi, ngài đã vác.

Còn chúng tôi, chúng tôi lại kể ngài như kẻ bị trời đánh,

bị Thiên Chúa trừng phạt và đày đọa.

5 Nhưng ngài đã bị đâm vì những sự ngỗ nghịch của chúng tôi,

và vì tội vạ của chúng tôi, ngài đã bị nghiền tán.

Ðã giáng xuống ngài hình phạt đổi lấy an bình cho chúng tôi

và nhờ những vết hằn ngài chịu, chúng tôi có phương được lành.

6 Chúng tôi hết thảy đã xiêu lạc

như chiên cừu mỗi người quay mỗi ngả,

nhưng Yavê lại để ngài phải lụy vì tội vạ hết thảy chúng tôi.

7 Bị tra tấn, ngài đã chịu đựng, và không mở miệng,

như cừu bị dẫn đến lò sát sinh,

như chiên mẹ ngậm câm, không hề mở miệng.

8 Bị bắt giam và lên án, ngài đã bị đem đi.

Nào ai màng nghĩ đến vận mạng của ngài?

Ngài đã bị chặt phăng khỏi đất người sống,

chính vì sự ngỗ nghịch của dân ngài, ngài đã bị sát phạt.

9 Huyệt ngài, người ta đặt giữa bọn ác ôn,

và nấm mộ ngài nơi quân trọc phú,

dẫu rằng ngài không hề làm điều hung ác,

và gian dối không có ở nơi miệng ngài.

10 Nhưng Yavê đã ái mộ, kẻ Người để cho bị nghiền tán

và đã cho hồi phục kẻ đã hiến mình làm hi sinh tạ tội.

Ngài sẽ được thấy dòng giống, sẽ thọ trường niên,

và ý định Yavê nhờ ngài sẽ nên trọn.

11 Chính vì kiếp lao đao mạng ngài,

ngài sẽ thấy sự sáng và no đầy giác ngộ.

Người công chính, tôi tớ Ta sẽ giải án tuyên công nhiều người,

và chính ngài sẽ vác lấy tội vạ của chúng.

12 Cho nên, Ta sẽ ban nhiều người làm làm phần của ngài,

ngài sẽ phân chia vô số chiến quả,

chính vì ngài đã thí mạng mình không màng cái chết,

và đã bị liệt hang những kẻ ngỗ nghịch,

là đã mang lấy tội lỗi nhiều người,

và đứng ra bầu chữa cho những kẻ ngỗ nghịch.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page