Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 04 -

 

1 Bảy bà túm lấy một ông, trong ngày ấy, mà rằng:

"Bánh chúng em kiếm lấy, chúng em ăn;

áo choàng chúng em sắm lấy, chúng em mặc;

chỉ xin cho được mang lấy tên chàng.

Xin chàng cất cho cái nhục của đời chúng em".

 

Chồi lộc Yavê cho mọc

2 Trong ngày ấy, chồi lộc Yavê cho mọc sẽ là ánh huy vinh dự,

hoa trái trong miền sẽ là oai phong sán lạn nguồn hào hoa kiêu mịn

cho những người thoát nạn của Israel.

3 Sẽ xảy ra là ai còn sót lại ở Sion,

kẻ được chừa lại ở Yêrusalem, sẽ được gọi là thánh,

tất cả những ai ở Yêrusalem được ghi sổ sinh sống.

4 Khi Ðức Chúa đã rửa sạch phận nhơ hàng nữ tử Sion

và gột khỏi giữa thành vạ máu Yêrusalem,

nhờ thần khí công minh, nhờ thần khí thanh luyện,

5 khắp nơi ở núi Sion và trên các chỗ hội trong thành,

Yavê sẽ tạo nên mây ban ngày, khói với ánh rực hỏa hào ban đêm.

Vì trên toàn bộ, vinh quang sẽ là tán,

6 là lều ban ngày giãi bóng che nắng,

và làm nơi ẩn núp, làm mái che cơn dông cơn mưa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page