Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 22 -

 

Tội không dung được của Yêrusalem

1 Sấm trên thung lũng Thị kiến.

Gì vậy? Mà ngươi, cả lũ ùa trên các lộ thiên,

2 ngươi, nơi đầy những tiếng om sòm,

hỡi thành huyên náo, phố phường liên hoan?

Nạn nhân của ngươi đâu phải đã chết vì gươm đâm,

đâu phải là binh tử trận.

3 Quan quyền của ngươi tất cả cùng nhau bỏ chạy,

cụm lại với nhau xa tầm nỏ bắn;

[binh dũng] của ngươi tất cả cùng nhau cụm lại mà cao bay xa chạy.

4 Bởi thế ta nói: "Ngoảnh đi đi, mặc ta, để ta khóc đã lòng sầu.

Ðừng cố ép đem lời an ủi vì cảnh tàn phá trên nữ tử dân ta".

5 Vì đó là ngày rối loạn, ngày chà đạp và tán loạn,

do từ Yavê các cơ binh, trên Thung lũng Thị kiến:

người ta đào tường và tiếng kêu cứu vang dội núi non.

6 Êlam đã xốc bao tên, ngựa đã thắng vào xe trận Aram

Qir đã lột áo thuẫn.

7 Những cánh đồng tuyệt nhất của ngươi dẫy đầy xa mã kỵ binh,

địch đã hãm sát cổng thành.

8 Phòng tuyến Yuđa đã bỏ ngỏ.

- Trong ngày ấy ngươi duyệt lại giáp binh nơi Nhà Rừng;

9 và những kẽ hở trong thành Ðavít, các ngươi sẽ thấy có nhiều;

các ngươi gom lại nước nôi trong Bể dưới.

10 Rồi các ngươi kiểm điểm nhà cửa Yêrusalem,

cái thì đập đi để cố thủ tường lũy;

11 và giữa hai tường, các ngươi làm Bể trữ nước của Bể cũ,

nhưng các ngươi không nhìn lên Ðấng tác tạo các sự ấy,

cũng không coi đến Ðấng đã mưu sự từ xa.

12 Ngày ấy, Ðức Chúa Yavê các cơ binh đã mời gọi,

phải than khóc, để tang, cạo đầu và vấn lấy bao bị.

13 Nhưng này chỉ thấy có mừng vui, hoan lạc,

người ta hạ bò bê, giết dê cừu, người ta ăn thịt, uống rượu!

- "Ăn đi! Uống đi! Vì mai ngày chúng ta sẽ chết!"

14 Yavê các cơ binh lên tiếng bên tai tôi:

"Không! Sẽ không xá cho các ngươi tội này,

cho đến khi các ngươi chết".

Ðức Chúa, Yavê các cơ binh đã phán.

 

Trên Shơbua

15 Ðức Chúa, Yavê các cơ binh phán thế này:

"Hãy đi gặp đứa bầy tôi ấy, Shơbua, tướng phủ (mà bảo nó):

"16 Quyền nào ngươi có ở đây? Ngươi có ai thân ở đây?

để ngươi khoét mộ cho mình ở đây?"

- Hắn đang khoét mộ của hắn trên cao,

đẽo trong đá tảnh nhà mồ cho mình -

17 Này Yavê sắp quẳng ngươi đi, quẳng cho một cái nên thân,

- hỡi người - Ngài sắp túm chặt lấy ngươi,

18 mà cuốn mà cuộn thành một cuộn,

như quả cầu tung vào đất rộng bao la;

ở đó ngươi sẽ chết, ở đó sẽ tan tành

xa giá vinh sang của ngươi, ngươi, đồ nhục cho nhà chủ ngươi.

19 Ta sẽ truất chức ngươi đi. Ta sẽ hất ngươi khỏi địa vị.

20 Và sẽ xảy ra là trong ngày ấy, Ta sẽ gọi lại tôi tớ Ta,

Êlyaqim con của Khilqiyahu.

21 Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,

Ta sẽ thắt cho nó đai cân của ngươi,

quyền hành của ngươi, Ta sẽ trao tay nó.

Nó sẽ là cha đối với dân cư Yêrusalem và Nhà Yuđa.

22 Ta sẽ đặt chìa khóa Nhà Ðavít trên vai nó,

hễ nó mở thì không ai đóng lại được,

hễ nó đóng thì không ai mở ra được.

23 Ta sẽ đặt nó như chốt đóng chỗ vững,

nó sẽ nên tòa vinh giá cho gia đình cha nó.

24 Sẽ treo vào nó tất cả khối vinh gia đình tông dòng với dây mơ rễ má, tất cả đồ tế nhuyễn, từ đồ bát đĩa, dĩ chí mọi thứ chum vò. 25 Trong ngày ấy - sấm của Yavê các cơ binh - chốt đóng chỗ vững sẽ long bật ra mà rơi xuống, và cả khối đeo vào nó sẽ tan tành. (Vì) Yavê đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page