Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 54 -

 

Sion được phục hưng

1 Hãy reo vui, hỡi người hiếm hoi, không hề sinh nở,

hãy hớn hở reo mừng, hãy hò la, hỡi người không ở cữ,

vì đông đảo thay con của người cô quạnh

gấp mấy đàn con của người đã kết hôn. Yavê đã phán.

2 Hãy nới rộng chỗ đóng lều ngươi, màn trại hãy trương ra,

đừng thu cuốn lại, hãy nới dây lều, hãy đóng chắc nọc.

3 Vì ngươi sẽ tràn ra bên tả bên hữu,

dòng giống ngươi sẽ lấn các nước và đến ở các thành hoang vu.

4 Ðừng sợ! Vì ngươi sẽ không phải thẹn thuồng,

đừng e ngại, vì ngươi sẽ không phải xấu hổ,

vì chưng ngươi sẽ quên nỗi tủi thời niên thiếu,

và cái nhục góa bụa, ngươi sẽ không bao giờ còn nhắc đến.

5 Vì Ðấng kết duyên với ngươi là Ðấng tác thành ra ngươi,

Yavê các cơ binh là Danh Người, Ðấng chuộc lấy ngươi,

chính là Ðấng Thánh của Israel, hiệu là Thiên Chúa trên toàn cõi đất.

6 Vì ngươi cũng như thân gái bỏ rơi, lòng dạ bời bời

khi Người gọi ngươi.

Nhưng nào ai nỡ rẫy từ người vợ cưới lúc thanh xuân,

Yavê Thiên Chúa của ngươi, đã phán.

7 Ta đã bỏ ngươi trong chốc lát,

nhưng Ta sẽ thâu họp ngươi lại bởi lòng thương xót bao la.

8 Nghĩa nộ như lụt dâng trào, Ta đã ngoảnh mặt khỏi ngươi một chốc,

nhưng Ta lại đoái thương ngươi bởi tình nhân nghĩa muôn đời.

Yavê Ðấng chuộc ngươi, đã phán.

9 Ðối với Ta, điều cũng ví được như ngày Noe,

khi Ta thề là nước lụt Noe sẽ không bao giờ còn tràn lên đất,

cũng vậy, Ta thề sẽ không còn nổi giận hay mạt sát ngươi.

10 Vì núi non có thể đổi dời, gò nỗng có thể xê đi,

còn tình nhân nghĩa Ta với ngươi sẽ không đổi dời,

và hòa ước của Ta sẽ không hề xê dịch,

Yavê Ðấng chạnh thương ngươi đã phán.

 

Yêrusalem mới

11 Hỡi thành khốn nạn, giông bão cuốn trôi, không chút ủi an!

Này, đá của ngươi, Ta lát bằng hồ ngũ sắc,

móng tường ngươi Ta xây bằng làm ngọc.

12 Ta làm lan can tường thành bằng hồng ngọc,

các cổng bằng thạch lựu, và tất cả chu vi bằng ngọc quí.

13 Thợ nề của ngươi hết thảy đều được Yavê dạy dỗ.

Phúc an bình của con cái ngươi bao la!

14 Ngươi sẽ được kiên vững trên nền công chính,

xa tầm áp bức, ngươi sẽ không phải sợ gì,

xa nạn khủng bố, điều sẽ không hề bén mảng bên ngươi.

15 Này, nếu ai gây hấn - một điều không phải do Ta --

ai gây hấn với ngươi, vì ngươi, sẽ lụn bại.

16 Này chính Ta tạo ra thợ rèn, kẻ thổi lửa than

và kéo ra đồ dung tùy công dụng,

cũng chính Ta đã tạo ra quân phá hoại để diệt vong.

17 Mọi khí giới hại ngươi có thể chế ra, sẽ không đạt đích,

mọi miệng lưỡi ra tòa cáo ngươi, ngươi sẽ chứng được là gian.

Ðó là phần phúc của các tôi tớ Yavê,

và do tự Ta, chính nghĩa của chúng. Sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page