Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 20 -

 

Ysaya báo Asđôđ bị hạ

1 Năm thống chế, biệt phái của Sargôn, vua Assur, đến Asđôđ và chinh phạt Asđôđ và hạ thành. - 2 Vào thời ấy, Yavê phán bảo ngang qua Ysaya con của Amos. (Người) phán: "Ngươi đi cởi cái bao bị bên sườn ngươi, và cởi dép chân ngươi!" Ông đã làm như thế, và đi lại mình trần, chân không. 3 Ðoạn Yavê phán: "Cũng như Ysaya, tôi tớ của Ta đi lại mình trần, chân không, suốt ba năm, để nên dấu, nên điềm về Aicập và Kush. 4 Cũng vậy vua Assur sẽ dẫn đi tù binh Aicập, bọn lưu đồ của Kush, cả trẻ lẫn già, mình trần, chân không và bàn tọa tô hô: Cái trần truồng của Aicập! 5 Chúng sẽ tán đảm bẽ mặt vì Kush nơi chúng trông nhờ, vì Aicập, điều chúng đã tự hào. 6 Và dân cư vùng duyên hải kia, trong ngày ấy, sẽ nói: "kìa, đã ra thế đó, nơi ta trông nhờ và chạy núp mong được tiếp cứu, hòng thoát khỏi vua Assur: Thì làm sao ta đây, ta sẽ thoát nạn được?"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page