Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 50 -

 

Hình phạt Israel

1 Yavê phán rằng: Nào đâu thư ly hôn

do đó Ta đã rẫy từ mẹ các ngươi?

Hay Ta đã bán các ngươi cho ai trong các chủ nợ của Ta?

Này: Chính vì tội ác các ngươi mà các ngươi đã bị bán,

chính vì sự ngỗ nghịch của các ngươi

mà mẹ các ngươi đã bị rẫy từ.

2 Tại sao Ta đến mà không có người nào?

Ta gọi mà không ai đáp lại?

Họa chăng tay Ta đã ra quá ngắn, hết phương giải thoát?

hay Ta không còn có sức để giằng giựt lại?

Này Ta quát một tiếng làm biển cạn khô,

và biến sông thành sa mạc;

vì không có nước, cá biển đã ra hôi thối, chúng đã chết khát.

3 Ta mặc cho trời một màu đen tối,

Ta trùm bao bị cho nó làm tấm màn che.

 

Bài ca III về Người Tôi Tớ

4 Ðức Chúa Yavê đã cho tôi lưỡi của môn sinh,

để biết chống đỡ người kiệt lực.

Người lay tỉnh khiến lời nên hoạt bát.

Sáng sáng, Người lay tỉnh tai tôi,

cho tôi biết nghe như những môn sinh.

5 Ðức Chúa Yavê đã mở tai tôi. Phần tôi, tôi đã không hề phản ngụy,

tôi đã không lùi sau tháo chạy.

6 Tôi đã giơ lưng cho người đánh đập, và chìa má cho kẻ nhổ râu.

Tôi đã không giấu mặt tránh nhục nhằn và khạc nhổ.

7 Ðức Chúa Yavê sẽ hộ vực tôi, khiến tôi không bị nhục nhằn;

khiến tôi mặt mày trơ trơ như đá cuội,

và tôi biết là tôi sẽ không phải thẹn thuồng.

8 Gần bên, tôi có Ðấng giải án tuyên công,

ai nào muốn tranh tụng với tôi? Nào ta hãy ra tòa với nhau!

Ai là nguyên cáo kiện tôi? Hãy lại đối chất với tôi!

9 Này Ðức Chúa Yavê sẽ hộ vực tôi,

ai sẽ là người lên án tôi?

Này chúng hết thảy sẽ tan nát như chiếc áo, làm mồi cho mối gậm.

10 Ai trong các ngươi là người kính sợ Yavê,

và nghe theo tiếng của tôi tớ Người, ai đi trong tăm tối,

mà một ánh mờ cũng không, kẻ ấy hãy tin cậy vào Danh Ðức Yavê,

hãy nương tựa vào Thiên Chúa nó thờ.

11 Này các ngươi hết thảy những kẻ làm bật lửa ra,

và tung ra xung quanh đuốc cháy,

hãy xéo vào hỏa hào do lửa của các ngươi,

giữa những đuốc cháy các ngươi đã nhóm.

Chính bởi tay Ta, các ngươi sẽ lâm họa ấy,

các ngươi sẽ phải nằm trong chốn cực hình.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page