Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 46 -

 

Những thần bất lực

1 Bel quì, Nibô quị, tượng chúng xưa kia các ngươi rước kiệu,

phải tải đi trên mình thú vật, trên loài cục súc,

gánh nặng è trên con vật đã mệt nhoài!

2 Chúng quị, chúng quì cả lũ.

Chúng đã vô phương quảy gánh thoát chạy.

Chính (các thần) cũng vác mạng đi đày.

3 Hỡi nhà Yacob, hãy nghe Ta, cùng tất cả số sót nhà Israel,

(các ngươi) những kẻ đã được (Ta) vác từ lòng mẹ,

và được gánh đi từ ở tử cung:

4 Cho đến tuổi già các ngươi, Ta vẫn là Ta,

đến khi các ngươi bạc đầu, ta vẫn vác.

Ta đã tra tay, Ta sẽ gánh lấy, Ta sẽ vác và giựt thoát cho.

5 Các ngươi cho Ta giống tợ hay là sánh đọ với ai,

các ngươi ví Ta với ai, để chúng ta có thể giống nhau?

6 Có những kẻ sổ hầu bao đổ vàng hay móc cán cân cân bạc,

thuê thợ kim hoàn tạc một vị thần, rồi chúng sụp lạy, bái thờ,

7 Chúng kê vai kiệu thần, rước xách,

đoạn đặt lên kệ, sao cho đứng vững đừng lung lay bỏ chỗ.

Ðến dịp nó cũng kêu lên với thần nhưng không tiếng đáp.

Thần không cứu được nó khỏi nỗi ngặt nghèo.

8 Hãy nhớ lại nông nỗi ấy và hãy biết nghe!

Phường ngỗ nghịch, hãy hồi tâm!

9 Hãy nhớ lại những việc làm ban đầu xa xưa, chính Ta là Thiên Chúa.

không ai khác nữa: Thiên Chúa! Chẳng có ai như Ta.

10 Từ đầu, Ta đã báo trước điều phải đến,

từ xưa kia, về những điều chưa thực hiện.

Ta nói: Ý định của Ta sẽ thành, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.

11 Ta gọi diều hâu từ phương Ðông đến,

từ đất xa xăm, ngươi (sẽ thi hành) ý định của Ta.

Phải, Ta đã phán và Ta sẽ cho sự phải đến,

Ta đã hoạch định, và Ta sẽ thi hành.

12 Hãy nghe Ta, những tấm lòng bại hoại

những kẻ cho đức nghĩa xa vời.

13 Ta sẽ kéo lại gần đức nghĩa, nó sẽ không xa,

và việc Ta cứu độ sẽ không bị hoãn.

Ta sẽ thiết lập cứu độ ở tại Sion, và cho Israel vinh hiển.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page