Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 01 -

 

I. Phần Thứ Nhất Của Sách Ysaya

1. Sấm Thời Ðầu Sứ Vụ

 

Ðề

1 Thị kiến của Ysaya, con của Amos, đã được thấy liên can đến Yuđa và Yêrusalem, vào ngày đời các vua Yuđa: Ôzya, Yôtam, Akhaz, Êzêkya.

 

Chống lại một dân ngỗ nghịch

2 Trời hỡi, hãy nghe; đất hỡi, hãy lắng tai, vì Yavê phán:

Ta đã gầy cho đàn con lớn, cho chúng trưởng thành,

và chúng đã ngỗ nghịch với Ta.

3 Con bò biết người tậu nó, và con lừa (biết) chuồng của chủ,

Israel không hay không biết, dân Ta không hiểu không tường.

4 Khốn thay, nước tội lỗi, dân chất nặng vạ hình, nòi giống ác nhân,

phường con hư đốn! Chúng đã bỏ Yavê,

chúng đã khinh màng Ðấng Thánh của Israel,

-- mà tháo lui phản phúc.

5 Các ngươi còn muốn bị đánh ở đâu kia nữa,

để còn tiếp mãi ngỗ nghịch?

Tất cả đầu đã ốm, tất cả tim lòng đã bại.

6 Từ bàn chân cho đến (đỉnh) đầu, khắp mình nó không có gì lành.

Những bầm tím, lở lói và vết thương tươi rói,

không rịt, không bó, không bóp dầu.

7 Xứ sở các ngươi, một cảnh điêu tàn, thành thị thì bị lửa thiêu,

đất đai thì bị người ngoại bang ngốn hết trước mặt các ngươi,

cảnh điêu tàn như thời Sôđôm điên phúc.

8 Nữ tử Sion còn sót lại, như lều giữa vườn nho,

như chòi trong ruộng bí, như thành bị vây hãm.

9 Ví thử Yavê các cơ binh

không chừa lại cho ta một ít mống thoát nạn,

ta sẽ như Sôđôm, ta sẽ tợ Gômôra.

 

Chống lại giả hình

10 Hãy nghe lời Yavê, hỡi hang chủ sự Sôđôm,

hãy để tại đến thánh chỉ Thiên Chúa ta thờ, hỡi dân Gômôra!

11 Ích gì cho Ta, lễ tế vô vàn của các ngươi?

Yavê phán.

Ta đã chán ngấy thượng hiến cừu tơ và mỡ thú vật béo nẫy.

Huyết bò tơ - với chiên con - cùng dê đực, Ta cũng không màng.

12 Khi các ngươi vào yết nhan Ta,

nào ai đòi các ngươi làm thế: Dẵm lên các tiền đình của Ta?

13 Các ngươi đừng đem lại lễ cúng tào lao:

Hương hoa với Ta là đồ tởm! Ngày sóc, ngày hưu, chiêu hội:

Ta không chịu được tai quái với lễ lạy.

14 Ngày sóc và lễ bái của các ngươi, hồn Ta đã ghét:

Chúng là gánh nặng cho Ta, Ta đã ngán rồi không chịu nổi.

15 Các ngươi giang tay lên, Ta sẽ bịt mắt Ta với các ngươi.

Các ngươi có gia tăng nguyện cầu, Ta cũng không nghe:

Tay các ngươi vấy đầy những máu!

16 Hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy mình đi. Hãy cất khỏi trước mắt Ta,

sự dữ của việc vàn các ngươi. Hãy thôi làm dữ!

17 Hãy học làm lành, hãy theo dõi công mình,

hãy đỡ đần người bị áp bức,

hãy xử cho kẻ mồ côi, hãy bênh đỡ người góa bụa.

18 Ði nào, Ta sẽ cùng nhau tranh tụng,

Yavê phán.

Khi tội lỗi các ngươi đã như nhiễu điều,

họa chăng chúng sẽ gột trắng được như tuyết?

Khi chúng đã đỏ ngầu ví đường len cánh kiến,

họa chăng chúng sẽ hóa thành len bạch?

19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng nghe,

phúc lành trong xứ, các ngươi sẽ hưởng.

20 Song nếu các ngươi khước từ và bướng bỉnh,

gươm sẽ làm cỏ các ngươi. Quả thế, miệng Yavê đã phán.

 

Sấm hạch tội

21 Làm sao nó đã làm đĩ, đô thị kiên trung

dẫy đầy công minh, nơi trọ của đức công chính?

- nhưng bây giờ là thành của lũ sát nhân -

22 Bạc của ngươi hóa thành ten chì, rượu đã trá pha nước lã.

23 Hàng vương công các ngươi là phường ngỗ nghịch,

bầu bạn với đầu trộm đuôi cướp. Cả lũ đều ham biếu xén,

đuổi theo vi thiềng. Chúng không phân xử cho mồ côi,

việc của góa bụa không thấu tới chúng.

24 Cho nên, sấm của Ðức Chúa Yavê

các cơ binh, Ðấng hùng mạnh của Israel!

Than ôi! Ta sẽ trả thù những kẻ nghịch cùng Ta,

Ta sẽ rửa hận trên các kẻ thù Ta.

25 Ta sẽ trở tay chống lại ngươi,

như hôi dưỡng ten sét của ngươi, Ta sẽ luyện lọc,

và Ta sẽ khử trừ ố rỉ nơi ngươi mọi thứ!

26 Các thẩm phán của ngươi, Ta sẽ cho trở lại như trước,

và các cố vấn của ngươi, như buổi sơ khai.

Sau đó, người ta sẽ gọi ngươi là thành đức nghĩa,

là đô thị kiên trung.

27 Sion nhờ công minh sẽ được cứu chuộc,

và những kẻ hồi đầu nhờ đức nghĩa.

28 Nhưng chúng sẽ tơi bời cả lũ, phường loạn tặc và tội lỗi!

Những ai bỏ Yavê sẽ phải diệt vong.

 

Chống lại các việc thờ quấy

29 Quả các ngươi sẽ phải xấu hổ, vì cây thiêng các ngươi sùng mộ,

và bẽ mặt vì vườn tược các ngươi mến chuộng.

30 Quả các ngươi sẽ nên như sến lá úa tàn,

và như thửa vườn không có nước.

31 Ðứa lực lưỡng sẽ là bùi nhùi, và điều nó làm là tia lửa;

cả hai sẽ cùng nhau bốc cháy, và vô phương dập tắt.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page