Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 12 -

 

Ca tạ ơn

1 (Trong) ngày ấy, ngươi sẽ nói:

Tôi xin tạ ơn Người, lạy Yavê, vì Người đã giận tôi,

nhưng cơn giận của Người đã lui, và Người lại an ủi tôi.

2 Này Thiên Chúa là sự cứu độ của tôi:

Tôi trông cậy, tôi sẽ không sợ,

vì sức mạnh tôi và lời ca của tôi, chính là Ðức [Yavê].

Người đã nên sức cứu độ cho tôi.

3 Các ngươi sẽ hoan vui kín nước nơi những nguồn suối cứu độ.

4 Trong ngày ấy các ngươi sẽ nói:

Hãy cám tạ Yavê, hãy kêu Danh Người,

hãy loan báo giữa muôn dân các huân công của Người,

hãy tụng niệm: Danh Người siêu việt.

5 Hãy đàn ca Yavê, vì Người đã ra uy,

sự việc đã lừng vang trên toàn cõi đất.

6 Hãy hò la reo mừng, kẻ ở Sion,

vì ở giữa ngươi, Người thật lớn lao, Ðấng Thánh của Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page