Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 45 -

 

Kyrô, công cụ của Thiên Chúa

1 Này đây lời Yavê phán với kẻ Người đã xức dầu,

với Kyrô, kẻ Ta đã cầm tay phải,

để bắt các dân suy phục nó, và tước giáp bên hông các vua chúa,

để mở cho nó cả hai cánh cửa, khiến không cổng nào còn đóng kín.

2 Chính Ta, Ta sẽ đi trước mặt ngươi, gồ ghề Ta sẽ san phẳng,

Ta sẽ đập tan những cánh cửa đồng, và bẻ vụn then sắt.

3 Ta sẽ ban cho ngươi những kho giấu trong bóng tối,

những bảo tàng nơi xó kín, ngõ hầu ngươi biết Ta là Yavê,

Ðấng gọi tên ngươi, là Thiên Chúa của Israel!

4 Chính vì Yacob tôi tớ của Ta,

Vì Israel, kẻ Ta đã chọn, mà Ta đã gọi đích tên ngươi,

Ta đã phong tước cho ngươi, ngươi là kẻ không biết Ta.

5 Chính Ta là Yavê, không ai khác nữa,

ngoài Ta ra, thần linh không đâu có,

Ta đã thắt giáp cho ngươi, nhưng ngươi chẳng biết Ta,

6 ngõ hầu thiên hạ từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn,

đều biết rằng tuyệt nhiên không có ai, trừ phi là Ta.

Chính Ta là Yavê, không ai khác nữa,

7 Ðấng nắn ra sự sáng, Ðấng tạo dựng tối tăm,

Ðấng tác phúc, Ðấng tạo họa.

Chính Ta là Yavê, Ðấng tác thành mọi sự ấy.

 

Lời nguyện

8 Trời hỡi, từ trên cao, hãy nhỏ (sương xuống)

và làn mây, hãy tuôn trào đức nghĩa, ước gì đất hãy mở ra,

để cho cứu độ khai hoa, và một trật đức nghĩa đâm chồi!

Chính Ta, Yavê, Ta đã tạo nên sự này.

 

Yavê an bài vũ trụ và lịch sử

9 Khốn cho kẻ cãi lại Ðấng nắn ra nó,

khi chỉ là mảnh sành giữa những mảnh sành đất thó!

Họa chăng đất sét nói với thợ nặn: "Ông làm gì thế?"

hay đồ làm ra (dám nói): "Hắn không khéo tay!"?

10 Khốn cho kẻ nói với cha: "Ông đã sinh ra cái gì?"

Hay với mẹ: "Bà đã đẻ ra cái gì?"

11 Này đây lời của Yavê, Ðấng Thánh của Israel,

Ðấng nắn ra những điều sẽ đến:

"Há các ngươi được vặn hỏi Ta về con cái Ta?

Hay ra lệnh cho Ta về việc Ta làm?

12 Chính Ta đã làm ra đất, nhân loại trên đó, Ta đã tạo dựng.

Chính Ta, Tay đã căng bầu trời

và cầm lịnh trên tất cả cơ binh của nó.

13 Chính Ta đã cho nó chỗi dậy phò đức nghĩa,

Ta đã san phẳng mọi đường lối nói đi.

Chính nó sẽ xây lại thành của Ta, và phóng thích dân Ta lưu đày,

không giá cả, không biếu xén". Yavê các cơ bình đã phán.

 

Muôn dân đến với Israel gặp Yavê

14 Này đây lời của Yavê:

Lao công Aicập, doanh thương xứ Kush,

cùng dân Shơba con người thước vóc,

sẽ qua nơi ngươi và thuộc về ngươi. Chúng sẽ tháp tùng ngươi,

mang xiềng xích, chúng sẽ băng qua; nhắm phía ngươi,

chúng thờ lạy, nhắm phía ngươi, chúng khẩn cầu:

"Phải, chỉ nơi ngài, Thần mới có, không còn ai khác.

Chẳng có! Chẳng có thần linh nào nữa".

15 Quả thật, Người là Thần ẩn mình,

Thiên Chúa của Israel, Ðấng cứu độ!

16 Chúng phải thẹn thuồng, lại thêm hổ nhục, hết thảy với nhau,

chúng sẽ xéo đi trong ô nhục, thợ tạc tà thần.

17 Israel sẽ được Yavê đáp cứu, phúc cứu độ muôn đời.

Các ngươi sẽ không phải thẹn thuồng, hổ nhục, muôn đời mãi mãi.

18 Này đây lời của Yavê, Ðấng tạo dựng các tầng trời,

Người, chính là Thiên Chúa, Ðấng nắn ra đất và làm ra nó,

Người đã lập nó vững bền, Người không tạo ra làm chỗ bỏ không,

Người đã nắn ra cho người ta ở.

Chính Ta là Yavê, không còn ai khác.

19 Ta đã không phán nơi xó kín, trong một chốn nào u minh,

Ta đã không bảo dòng giống Yacob:

Hãy tin Ta trong chỗ trống không, chính Ta là Yavê,

Ðấng phán ra đức nghĩa, Ðấng truyền dạy điều ngay lẽ phải.

 

Thiên Chúa, Chủ vũ trụ

20 Hãy họp lại, hãy đến, cùng nhau hãy tiến lại,

hỡi những kẻ thoát nạn giữa các nước.

Chúng thật vô tri, những kẻ bê đi hình nhân tượng gỗ,

những kẻ cầu khẩn thần không tài cứu độ.

21 Hãy cung khai, hãy viện chứng; phải, hãy cùng nhau bàn bạc!

Vậy ai đã thông báo điều ấy từ trước, ai đã loan tin từ bao giờ?

Há lại không phải là Ta, Yavê?

Ngoài Ta ra, thần linh không còn có nữa!

Thần đức nghĩa, Ðấng cứu độ, không đâu có, trừ phi là Ta!

22 Hãy quay lại với Ta, hòng được cứu thoát,

hỡi mút cùng cõi đất hết thảy!

Vì chính Ta là Thiên Chúa, không ai khác nữa!

23 Ta lấy mình Ta, Ta thề, tự miệng Ta xuất ra điều đức nghĩa,

lời sẽ không hề phải hối - là: Trước mặt Ta, mọi gối sẽ quì lạy,

mọi miệng lưỡi sẽ tuyên thệ,

24 mà rằng: Chỉ nơi Yavê mới có đức nghĩa, uy hùng!

Chúng sẽ phải đến với Người, xấu hổ,

tất cả những ai giận dữ với Người.

25 Chính nhờ Yavê, chúng được phúc nghĩa vinh quang,

tất cả dòng giống Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page