Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 39 -

 

Sứ của Babel

1 Thuở ấy, Mêrôđak Balađan, con của Balađan, vua Babel, gửi thư và tặng vật đến cho Êzêkya vì nghe tin ông đã lâm bịnh và được khỏe lại. 2 Êzêkya lấy thế làm mừng và đã cho (các sứ thần) xem tất cả kho báu của ông: Bạc, vàng, nhũ hương, dầu thơm, tất cả kho vũ khí và tất cả những gì có trong các kho của ông. Êzêkya cho họ xem tất cả không trừ một cái gì, trong nhà ông cũng như trong nước ông.

3 Tiên tri Ysaya đến gặp vua Êzêkya và nói với ông: "Các người ấy đã nói gì? Họ từ đâu đến gặp Ngài?" Êzêkya nói: "Họ từ phương xa đến, từ Babel". 4 Ông lại hỏi: "Họ đã thấy gì trong nhà ngài?" Êzêkya đáp: "Họ đã thấy tất cả mọi sự trong nhà tôi. Tôi đã cho họ xem tất cả không trừ một cái gì trong các kho của tôi". 5 Ysaya mới nói với Êzêkya: "Hãy nghe lời Yavê các cơ binh! 6 Này đây: Sẽ đến những ngày người ta sẽ tải đi Babel tất cả mọi sự trong nhà ngươi, các điều tổ tiên ngươi đã tích trữ cho đến hôm nay, không chừa lại một điều gì. Yavê đã phán". 7 Người ta sẽ bắt con cái ngươi, những kẻ xuất tự mình ngươi do ngươi sinh ra, làm hoạn quan hầu trong đền vua Babel". 8 Êzêkya nói với Ysaya: "Tốt, lời của Yavê ông vừa nói!" và ông tự nhủ: "Thế là đời tôi sẽ có thái bình và an ninh!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page