Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 49 -

 

Bài ca II về Người Tôi Tớ

1 Các đảo, hãy nghe tôi, hãy chú ý, hỡi các nước xa vời:

Yavê đã gọi tôi từ dạ mẹ, từ lòng mẹ, Người đã nhắc đến tên tôi.

2 Người đã cho miệng tôi nên như gươm sắc bén,

dưới bóng tay Người, Người đã cho tôi núp ẩn,

Người đã làm tôi thành mũi tên mài nhọn,

và giấu tôi trong bao tên của Người.

3 Người đã phán với tôi: "Ngươi là tôi tớ của Ta,

Israel, hỡi ngươi, Ta muốn được rạng vinh.

4 Còn tôi, tôi nói: Tôi đã lao nhọc hư luống,

đã phí cả sức lực mà chỉ là trống rỗng, ra không,

vậy mà chính nghĩa của tôi nơi Ðức Yavê,

và công thưởng của tôi nơi Thiên Chúa tôi thờ.

5 Nhưng bây giờ, này đây lời Yavê,

Ðấng nắn ra tôi từ dạ mẹ nên tôi tớ của Người,

để làm Yacob trở lại với Người, để thâu họp cho Người (dân) Israel.

Tôi được tôn trọng trước mắt Yavê,

và Thiên Chúa của tôi là sức mạnh tôi.

6 Người đã phán: Quá ít, việc ngươi làm tôi tớ của Ta,

để phục hưng các chi tộc Yacob, để đem về lại chồi lộc của Israel.

Nên Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng các dân tộc,

để ơn cứu độ của Ta đạt thấu mút cùng cõi đất.

7 Này đây lời của Yavê, Ðấng bầu chữa và là Ðấng Thánh của Israel,

(Người phán) với con người bị khinh khi thậm tệ,

với kẻ bị dân chúng nhờm tởm, với tôi mọi của các bạo chúa.

Vua chúa sẽ thấy và liền đứng lên và các vương công sẽ bái lạy,

vì Yavê, Người là Ðấng trung tín,

vì Ðấng Thánh của Israel, Người đã chọn ngươi.

 

Vui ngày trở về

8 Này đây lời của Yavê: Vào thời ân sủng, Ta sẽ nhậm lời ngươi,

trong ngày cứu độ, Ta sẽ hộ giúp ngươi.

Ta đã nắn ra ngươi, và đặt ngươi làm giao ước của dân,

ngõ hầu xứ được phục hưng,

và ban lại gia sản hoang tàn làm cơ nghiệp,

9 để nói với tù nhân: Hãy ra đi!

Với những người trong bóng tôi: Hãy lộ diện!

Trên các đường đi, chúng sẽ được chăn dắt;

nơi những cồn cát, chúng sẽ có đồng cỏ.

10 Chúng sẽ không phải đói, phải khát,

nóng bức và mặt trời không làm chúng cảm nắng,

vì Ðấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn chúng,

và Người sẽ đưa chúng đến những nguồn suối mạch.

11 Núi non, Ta sẽ biến thành đường cái,

và những đại lộ của Ta sẽ được đắp cao.

12 Kìa chúng đến, kẻ sẽ từ xa,

kìa: Kẻ thì từ phương Bắc phương Tây, kẻ thì từ đất Syen lại.

13 Trời hãy reo vui, đất hãy nhảy mừng,

núi non hãy hớn hở hò reo! Vì Yavê an ủi dân Người,

Người chạnh thương những kẻ cùng khốn của Người.

14 Sion nói: "Yavê đã bỏ tôi, Ðức Chúa đã quên tôi".

15 Mẹ nào lại quên con đẻ của mình,

cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang?

Cho dù chúng quên được nữa,

thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi!

16 Này: Ta đã khắc ngươi trên bàn tay Ta,

các tường thành ngươi hằng có trước mặt Ta.

17 Những kẻ tái thiết ngươi mau chân lên,

quân triệt hạ tàn phá ngươi ra khỏi ngươi rồi!

18 Hãy ngước mắt lên mà ngó quanh ngươi:

Hết thảy chúng đã tề tựu để đến nơi ngươi,

Ta thề trên sự sống Ta, sấm của Yavê,

là ngươi sẽ mặc lấy tất cả chúng như đồ trang điểm,

và trau tria mình như cô dâu.

19 Các phế tích, hoang tàn của ngươi và xứ sở tan tành,

từ nay sẽ nên quá chật cho số dân cư,

trong khi những kẻ xâu xé ngươi sẽ rời xa.

20 Những đứa con, ngươi than là đã mất,

chúng sẽ lại ghé tai ngươi mà nói:

"Quá chật rồi không chỗ cho tôi, khít lại nào! Cho tôi ở với".

21 Ngươi sẽ tự nghĩ trong lòng:

Những người ấy, ai đã sinh chúng cho tôi?

Tôi đã mất con, lại là son sẻ,

một thân lưu đồ, sống biệt lập

Những người ấy, ai đã dưỡng dục?

Này tôi chỉ còn sót lại một mình,

thế thì những kẻ ấy, chúng ở đâu ra?

22 Ðức Chúa Yavê đã phán rằng: Này Ta giơ tay trên các nước,

Ta phất cờ làm hiệu trên các dân:

Các con trai ngươi, chúng sẽ bồng bế trong lòng.

các con gái ngươi, chúng sẽ kiệu trên vai.

23 Ðối với chúng, vua chúa sẽ làm bõ nuôi,

những bà hoàng sẽ làm bà vú. Chúng sẽ phục lạy ngươi mặt sát đất,

và liếm bụi chân ngươi. Và ngươi sẽ nhận biết Ta là Yavê.

Những ai trông cậy vào Ta sẽ không phải hổ thẹn.

24 Chiến phẩm của mãnh tướng hồ dễ lấy được?

Tù binh của bạo đồ làm sao giải thoát?

25 Và Yavê đã phán rằng:

"Phải, tù binh của mãnh tướng sẽ lấy lại được,

và chiến phẩm của bạo đồ sẽ được giải thoát.

Chính Ta, Ta sẽ tấn công những kẻ tấn công ngươi,

con cái ngươi, Ta sẽ cứu thoát.

26 Ta sẽ bắt những kẻ ngược đãi ngươi, tự ăn thịt mình,

và tự uống máu mình như rượu mới cất.

Và mọi xác phàm sẽ biết Ta là Yavê, Ðấng cứu ngươi,

và Ðấng chuộc ngươi là uy dũng của Yacob.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page