Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 56 -

 

III. Phần Thứ Ba Của Sách Ysaya

 

Lời khuyến thiện

1 Ðây là lời của Yavê: Hãy giữ công minh, hãy thi hành đức nghĩa.

Vì ơn Ta cứu độ đã gần đến nơi, và đức nghĩa của Ta sắp rạng tỏ,

2 Phúc cho người nào biết thi hành, cho con người nắm chặt điều ấy,

giữ Hưu lễ và không hề vi phạm, giữ tay không làm sự dữ.

3 Kẻ tha bang sung bái Yavê, đừng còn lên tiếng những rằng:

"Yavê đã tách hẳn tôi khỏi dân của Người".

Và người yêm hoạn đừng nói: "Này thân tôi, thân một cây khô!"

4 Vì đây là lời của Yavê: Những kẻ yêm hoạn giữ các Hưu lễ của Ta,

quyết chọn điều Ta yêu chuộng và nắm chặt giao ước của Ta,

5 tất sẽ được Ta ban cho có đài, có danh

nơi Nhà của Ta, trong tường thành của Ta,

điều ưu hảo hơn là có con trai con gái:

Ta sẽ ban cho chúng một tên vĩnh tồn không hư nát.

6 Những kẻ tha bang gắn bó với Yavê,

muốn phụng sự và mộ mến Danh Ðức Yavê và làm tôi Người,

tất cả những ai giữ Hưu lễ và không hề vi phạm,

và nắm chặt giao ước của Ta,

7 sẽ được Ta dẫn vào Núi thánh của Ta

và Ta sẽ thông cho niềm vui trong Nhà cầu nguyện của Ta.

Thượng hiến và lễ tế của chúng sẽ được

chiếu nhận trên tế đàn của Ta,

vì Nhà Ta sẽ được gọi là Nhà cầu nguyện của tất cả các dân.

8 Sấm của Ðức Chúa Yavê, Ðấng thâu họp Israel tản mác:

Ta sẽ còn thâu họp đem về thêm nữa

vào số những kẻ đã được thâu họp.

9 Tất cả dã thú, hãy đến mà ăn; thú rừng hết thảy (cũng hãy đến!)

 

Hạch tội những kẻ cầm đầu

10 Quân canh của nó, một lũ đui mù,

chúng hết thảy đều vô tri vô giác.

Hết thảy, đàn chó câm, không biết sủa,

chúng mê sảng, nằm thin thít, chỉ thích ngủ lười.

11 Lũ chó háu ăn không hề biết chán,

chúng là mục tử mà chẳng biết để ý:

Hết thảy chúng ngả theo đường của chúng,

mỗi người với lợi riêng tư nơi xó của mình.

"12 Lại đây, qua sẽ kiếm rượu, rượu nồng, ta uống tha hồ,

hôm nay sao, mai rồi cũng thế. Còn bộn, còn quá nhiều!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page