Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 41 -

 

Kyrô khí cụ của Yavê

1 Làm thinh đi (mà nghe) ta, hỡi các đảo! Các nước hãy lại đây,

hãy đến! Chúng hãy tiến lên và bấy giờ hãy nói!

(Ta với chúng), cùng nhau ta hãy ra tòa!

2 Ai đã cho chỗi dậy từ cõi phương Ðông

kẻ mà chính nghĩa hoan hô mọi bước?

Trước mặt nó, Người nộp các nước, Người cho nó chà đạp các vua.

Gươm nó đánh tan thành bụi, cung nỏ của nó làm ra như rạ bay đi.

3 Nó đuổi chúng và ngang qua an toàn,

dọc nẻo đường, chân như không chấm đất.

4 Ai đã làm, ai cho thành sự?

Ðấng hiệu triệu thế hệ từ thuở ban đầu, chính Ta, Yavê,

Ðấng đầu hết và với những kẻ sau hết, cũng chính là Ta.

5 Các hải đải thấy và chúng sợ các mút cùng cõi đất phải rùng mình.

6 Người này giúp người kia, chúng bảo nhau: Mạnh lên!

7 Bác phó mộc khích lệ bác kim hòan,

người khõ búa ủy lạo thợ đập đe. (Rờ) chỗ hàn, y nói: Tốt đấy!

Và tra đinh y đóng chắc sao cho khỏi đổ.

 

Israel được Yavê chọn và bảo vệ

8 Còn ngươi, Israel hỡi, tôi tớ của Ta, Yacob, kẻ Ta đã chọn,

dòng giống Abraham, người ta yêu mến,

9 ngươi mà từ mút cùng cõi đất Ta đã níu lấy,

từ những nơi cùng cốc Ta đã gọi,

Ta đã nói với ngươi: Ngươi là tôi tớ của Ta,

Ta đã chọn ngươi, chứ chẳng khinh màng.

10 Ðừng sợ! Vì có Ta ở với ngươi,

chớ hãi! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi,

Ta nâng đỡ ngươi với tay phải đức nghĩa của Ta.

11 Này chúng sẽ phải xấu hổ thẹn thuồng, mọi kẻ giận dữ với ngươi.

Chúng sẽ ra như không và phải diệt vong,

những người gây hấn với ngươi.

12 Ngươi tìm chúng nhưng sẽ không gặp,

những người xông đánh ngươi.

Chúng sẽ ra như không và như đồ mạt,

những người chinh chiến với ngươi.

13 Chính Ta, Yavê, Thiên Chúa của ngươi, Ðấng nắm lấy tay phải ngươi,

Ðấng phán với ngươi: Ðừng sợ, chính Ta đã đáp cứu ngươi!

14 Ðừng sợ, hỡi con sâu Yacob, đừng hãi, hỡi con bọ Israel!

Chính Ta đã đáp cứu ngươi - sấm của Yavê --

kẻ thân chuộc ngươi, chính là Ðấng Thánh của Israel.

15 Này Ta đặt ngươi làm xe cán sắc nhọn mới tinh,

chơm chởm những răng; người sẽ cán, sẽ nghiền núi non,

và làm các gò nỗng ra như trấu.

16 Ngươi sẽ sàng sảy chúng cho gió đem đi,

và gió lốc làm chúng tan hoang,

còn ngươi, ngươi sẽ nhảy mừng trong Ðức Yavê,

ngươi sẽ tự hào nơi Ðấng Thánh của Israel.

17 Những kẻ khốn khó bần cùng tìm nước, mà không có,

lưỡi chúng khát khô! Ta, Yavê, Ta sẽ nhậm lời chúng,

là Thiên Chúa của Israel, Ta sẽ không bỏ chúng.

18 Trên những cồn cát, Ta khơi sông ngòi và giữa đồng không,

những nguồn suối mạch. Ta sẽ biến sa mạc thành ao truôm,

và xứ cạn khô thành nguồn nước.

19 Trong sa mạc Ta đặt tùng bách, cây keo, sim với gỗ dầu;

ở chốn hoang giao, Ta cho sát nhau trắc bá, ngô đồng, bá hương.

20 Ngõ hầu chúng nhìn thấy mà nhận biết,

chúng cùng nhau chú ý và hiểu rằng: Các sự ấy,

chính tay Yavê đã làm và Ðấng Thánh của Israel đã kiến tạo.

 

Sự hư vô của các thần tượng

21 Lời của Yavê:

Hãy xuất trình vụ của các ngươi,

vua của Yacob phán: Hãy viện chứng!

22 Chúng hãy tiến lên và báo cho chúng ta biết những điều xảy đến,

quá khứ làm sao? Hãy loan báo để chúng ta quan tâm chú ý,

hay là hãy nói cho chúng ta nghe về việc sẽ đến

để chúng ta nhận biết hậu vận.

23 Hãy báo vị lai về sau cho chúng ta được biết các ngươi là thần!

Hay dở mặc dầu, cứ làm gì đi

khiến chúng ta phải cùng nhau hãi sợ cung kính.

24 Ðã hẳn, các ngươi chỉ là không,

công trình của các ngươi: Hư vô,

chọn lấy các ngươi, thật là chuyện gở.

25 Ta đã cho chỗi dậy từ phương Bắc và nó đã đến,

từ phương mặt trời mọc, Ta gọi tên nó.

Nó chà đạp quan quyền như bùn,

như (chân) thợ gốm và đất thó.

26 Ai đã loan báo từ đầu để chúng ta được biết?

Và từ thuở trước, để chúng ta nói: Ðúng thế!

Song không ai loan báo, không ai nghe biết

không ai nghe được lời các ngươi!

27 Ðây là người thứ nhất đã từng nói với Sion,

và cho Yêrusalem, Ta đã cử người loan tin!

28 Ta đã nhìn, nhưng không người nào (nữa)

giữa đối phương không người đối chất

để Ta vặn hỏi và chúng trả lời.

29 Coi! Hết thảy chúng chỉ là không, việc vàn của chúng: Hư vô,

tượng của chúng, khí gió và trống không!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page