Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 07 -

 

Ysaya can thiệp lần thứ nhất

1 Xảy ra là vào những ngày đời Akhaz, con của Yôtam, con của Ôzya. Raxôn, vua Aram và Pêqakh, con của Rơmalyahu, vua Israel lên Yêrusalem để đánh thành, nhưng họ đã không thể đánh được. 2 Tin báo cho nhà Ðavít rằng: "Aram đã đóng quân ở Ephraim". Bấy giờ lòng (vua), lòng dân bị rung mạnh như cây trên rừng rung trước trận gió.

3 Yavê phán với Ysaya: "Ngươi hãy ra đón gặp Akhaz, ngươi và Shơar-Yashub con ngươi, nơi mút Cống Bể nước bên trên, về phía đường cái đi đến Ruộng Thợ cán vải. 4 Ngươi sẽ bảo nó:

"Coi chừng và hãy ở yên! Ðừng sợ! Lòng chớ bủn rủn trước hai đuôi củi cháy dở ngút khói ấy, trước cơn giận dữ bừng bừng của Raxôn, cùng Aram, và con của Rơmalyahu. 5 Bởi chưng Aram đã mưu ác hại ngươi" - cùng với Ephraim và con của Rơmalyahu - mà rằng: 6 "Ta hãy lên Yuđa mà khủng bố nó và xâm chiếm lấy cho ta, rồi ta hãy tôn con của Tabơel làm vua ở đó".

7 Nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: "Sự việc sẽ chẳng thành, sự việc sẽ không có;

8 Vì đầu của Aram là Ðama, đầu của Ðama là Raxôn; - còn 65 năm nữa, Ephraim sẽ tan tành, dân tiệt -

9 Và đầu của Ephraim là Samari, và đầu của Samari là con của Rơmalyahu! Các ngươi mà không vững tin, các ngươi sẽ không vững được".

 

Dấu Immanuel

10 Yavê lại nói với Akhaz lần nữa rằng:

"11 Hãy xin với Yavê, Thiên Chúa của ngươi một dấu: sâu nơi đáy thẳm Âm phủ, hay là cao vời bên trên!"

12 Nhưng Akhaz nói: "Tôi đâu dám xin thế; tôi không muốn thử sức Yavê".

13 Ngài mới nói: "Hỡi nhà Ðavít, hãy nghe đây!

Phải chăng làm mệt người ta, các ngươi còn cho là quá ít hay sao.

mà các ngươi lại còn muốn làm mệt cả Thiên Chúa ta nữa?"

14 Cho nên chính Ðức Chúa sẽ cho các ngươi một dấu:

Này, cô nương sẽ thụ thai và sinh con,

và bà sẽ gọi tên con là Immanuel.

15 Ngài sẽ ăn nhũ men và mật đến lúc biết bỏ dữ chọn lành.

16 Vì chưng trước khi trẻ biết bỏ dữ chọn lành,

thì đã bị bỏ trống rồi đất đai của hai vua

hiện làm cho ngươi phải ngán.

17 Yavê sẽ cho đến trên ngươi, trên dân ngươi, trên gia đình cha ngươi

những ngày như đã chẳng hề xảy đến,

từ ngày Ephraim rời khỏi Yuđa - (tức là) vua Assur.

 

Hậu quả ác liệt của chính trị Akhaz

18 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy,

Yavê sẽ huýt gọi đàn ruồi ở mút cùng sông ngòi Aicập

và đàn ong ở đất Assur.

19 Chúng sẽ đến và tất cả đậu lại

rợp những khe thác, kẽ đá, mọi bụi gai và mọi hố nước.

20 Trong ngày ấy,

Ðức Chúa sẽ cạo bằng dao cạo thuê từ bên kia Sông Cả

- tức là vua Assur - cả đầu đến lông chân,

và cả chòm râu cũng sẽ bị dao cạo mất.

21 Sẽ xảy ra trong ngày ấy,

mỗi người sẽ nuôi một bê cái với vài cừu dê.

22 Và sẽ xảy ra là vì làm ra nhiều sữa, (người ta sẽ ăn nhũ men).

Quả họ sẽ được ăn nhũ men và mật phàm ai còn sót lại trong xứ.

23 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, mọi chỗ có ngàn gốc nho đáng ngàn bạc

sẽ trở thành gai dại cỏ hoang.

24 Muốn vào đó phải có cung tên,

vì toàn xứ sẽ chỉ là gai dại cỏ hoang.

25 Và mọi núi non nay được cuốc xới, người ta sẽ không thể lai vãng

vì sợ gai dại, cỏ hoang,

đó là nơi người ta thả bò và là nơi cừu dê dẵm đạp".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page