Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 55 -

 

Hãy đến, mọi sự đã sẵn

1 Hỡi những ai khát, hết thảy hãy đến, có nước đây,

cả những ai không có tiền, cũng hãy đến! Hãy mua mà ăn!

Hãy đến mà mua, không tiền không bạc, mà có rượu có sữa!

2 Tại sao phí tiền vào cái thứ không phải bánh ăn,

phí của vào đồ không làm no bụng?

Hãy nghe Ta và các ngươi sẽ có thức lành mà ăn,

và cao lương mà hưởng tùy theo sở thích.

3 Hãy ghé tai (nghe) Ta và đến với Ta.

Hãy nghe và mạng các ngươi sẽ được sống.

Và Ta sẽ kết với các ngươi một Giao ước vững bền,

cùng những ơn huệ chân thành hứa cho Ðavít.

4 Này Ta đã đặt nó làm chứng tá giữa trăm họ,

làm thủ lĩnh, chỉ huy trăm họ,

5 thì này, ngươi cũng sẽ chiêu tập dân tộc ngươi không biết,

dân tộc không biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,

vì Yavê Thiên Chúa ngươi thờ, vì Ðấng Thánh của Israel,

bởi Người đã làm rạng vinh ngươi.

6 Hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp,

hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên.

7 Ác nhân hãy bỏ đường lối của nó,

kẻ quái ác (hãy từ bỏ) những ý nghĩ của mình,

và hãy trở lại với Chúa và sẽ được Người chạnh thương,

hãy về với Thiên Chúa của chúng ta vì Người giàu ơn tha thứ.

8 Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươ,

và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi,

Sấm của Yavê.

9 Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu),

cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi,

và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi.

10 Vì cũng như mưa với tuyết từ trời sa xuống,

tất không lùi lại về trời, nếu đã không thấm nhuận đất đai,

nếu không làm cho đất sinh sản, nảy chồi,

và cho người gieo có giống, cùng bánh cho người ta ăn.

11 Cũng vậy, lời của Ta, một khi đã xuất từ miệng Ta,

sẽ không về lại với Ta, hư luống,

nếu không thực hiện điều Ta đã muốn,

nếu không đạt được sự Ta sai làm.

 

Ra đi mừng rỡ

12 Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ, và được rước về bình an.

Trước mặt các ngươi, núi non gò nỗng hớn hở reo mừng,

và mọi cây trong đồng ruộng vỗ tay.

13 Thay vì gai góc, sẽ mọc lên trắc diệp, thay vì tầm ma,

sẽ mọc lên sim ngàn. Ðiều sẽ làm rạng Danh Ðức Yavê,

làm dấu vĩnh tồn không hư nát.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page