Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 36 -

 

Phụ Chương Lịch Sử

 

Sennakêrib tiến quân

1 Và xảy ra là năm mười bốn đời vua Êzêkya, Sennakêrib vua Assur tiến lên đánh tất cả các thành có phòng thủ của Yuđa và đã chiếm được. 2 Từ Lakish vua Assur sai quan đại chước tửu cùng một đạo quân hùng hậu lên Yêrusalem gặp vua Êzêkya. Y đứng gần thủy cầu Bể nước trên, nơi đường cái quan Ðồng Thợ đạp vải. 3 Ra tiếp y có tướng phủ Elyaqim, con của Khilqiyahu, viên ký lục Shebnah, quan ngự sử Yôakh, con của Asaph. 4 Quan đại chước tửu nói với họ: "Xin các ông nói với Êzêkya: Ðại đế là vua Assur nói thế này: Vịn vào đâu để ngươi tin cậy như thế? 5 (Có khi) ngươi tưởng lời suông ngoài mép cũng thay được mưu lược, binh hùng để đánh giặc hay sao? Bây giờ ngươi cậy vào ai mà dám dấy loạn với ta? 6 Mà kìa ngươi vịn trên một cái gậy sậy đã dập là Aicập; ai chống gậy ấy thì bị nó đâm thủng bàn tay! Pharaô vua Aicập chỉ thế thôi mọi kẻ nhờ cậy nó. 7 Có khi các ngươi nói với ta: Chúng tôi trông cậy vào Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi? - Há không phải Êzêkya đã triệt hạ các cao đàn và tế đàn của Ngài đó ư, rồi nói với Yuđa và Yêrusalem: Chính trước tế đàn này mà các ngươi sẽ thờ lạy! 8 Vậy bây giờ ngươi hãy đánh cuộc với vua Assur, chúa công của ta, và ta sẽ cho ngươi hai ngàn con ngựa, nếu ngươi có thể tìm ra người cỡi chúng! 9 Làm sao ngươi đẩy lui được một viên thống đốc, một thuộc hạ nhỏ nhất nào của chúa công ta? Thế mà ngươi trông vào Aicập để được có xe có ngựa? 10 Bây giờ đây, phải chăng là ngoài ý của Yavê mà ta đã tiến lên đánh phá xứ này? Chính Yavê đã phán bảo: Hãy tiến lên đánh phá xứ ấy!"

11 Elyaqim, Shebnah và Yôakh nói với quan đại chước tửu: "Xin ngài nói với các tôi tớ ngài bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu được, chứ đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Dothái, vào tai dân chúng ở trên lũy!" 12 Nhưng quan đại chước tửu nói: "Phải chăng là để nói các lời này với chúa công của ngươi hay với ngươi mà chúa công ta đã sai ta đến? Lại không phải là (để nói) với các người ngồi trên lũy mà ăn cứt và uống nước đái của chúng với các người kia sao?"

13 Bấy giờ quan đại chước tửu đứng lên kêu lớn giọng bằng tiếng Dothái mà nói: "Hãy nghe lời lẽ của đại đế, vua Assur! 14 Hoàng đế phán thế này: "Các ngươi đừng để Êzêkya lừa dối các ngươi, vì nó không tài nào cứu được các ngươi! 15 Ðừng để Êzêkya trông cậy vào Yavê mà rằng: "Thế nào Yavê cũng sẽ cứu chúng ta; và thành này không bị phó nộp trong tay vua Assur". 16 Các ngươi đừng nghe Êzêkya, vì vua Assur phán thế này: Các ngươi thi lễ với ta mà quy hàng ta, và các ngươi sẽ cứ được hưởng người thì cây nho, kẻ thì cây vả của mình, mỗi người cứ uống nước bể của mình, 17 cho đến khi ta đến và đem các ngươi tới một xứ giống như xứ của các ngươi, xứ có lúa miến, rượu mộng, xứ có bánh, có vườn nho; 18 Nó đừng phỉnh gạt các ngươi mà rằng: Yavê sẽ cứu chúng ta! Họa chăng Thần của các nước, mỗi vị đã cứu được xứ mình khỏi tay vua Assur? 19 Nào đâu các thần của Khamat và Arpađ? Nào đâu các thần của Sơpharvaim? Họ có cứu được Samari khỏi tay ta không? 20 Vị nào trong tất cả các thần của các xứ, đã cứu được xứ mình khỏi tay ta, để hòng trông Yavê cứu được Yêrusalem khỏi tay ta?"

21 Họ làm thinh không đáp lại hắn một lời, vì đó là lịnh vua, rằng: "Các ngươi không được đáp lại hắn". 22 Ðoạn tướng phủ Elyaqim con của Khilqiyahu, viên ký lục Shebnah, ngự sử Yôakh con của Asaph xé áo ra và về lại với Êzêkya, và kể lại cho ông lời lẽ của quan đại chước tửu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page