Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 52 -

 

Giải thoát Yêrusalem

1 Dậy đi! Dậy đi! Hãy mặc lấy uy hung của ngươi, hỡi Sion.

Hãy mặc lấy phẩm phục huy hoàng của ngươi,

hỡi Yêrusalem thành thánh,

vì từ nay chúng sẽ không còn bén mảng nơi ngươi,

những kẻ không cắt bì, những người nhơ uế.

2 Rũ đi tro bụi khỏi mình, hãy chỗi dậy, hỡi Yêrusalem, thân tù đày!

Hãy gỡ xiềng cổ ngươi, hỡi nữ tử Sion, thân tù đày!

3 Quả thế Yavê phán rằng:

Các ngươi đã bị bán đi không giá cả,

các ngươi cũng sẽ được chuộc lại không tiền.

4 Quả thế, Ðức Chúa Yavê phán rằng:

Hồi đầu dân Ta đã xuống Aicập để ngụ nhờ ở đó,

rồi Assur vô cớ đã hành hạ nó.

5 Vậy bây giờ, Ta phải làm gì đây? - Sấm của Yavê --

Vì dân Ta đã bị bắt đi không giá cả;

lũ bạo chúa của nó mặc sức la hét - Sấm của Yavê --

và liên lỉ suốt ngày, Danh Ta bị lăng nhục,

6 cho nên dân Ta sẽ biết Danh Ta, trong ngày ấy,

vì chính Ta là Ðấng đã phán: "Thì này Ta đây!"

 

Loan báo giải thoát

7 Ðẹp thay trên các núi non, chân người sứ giả, kẻ loan báo bình an,

kẻ loan tin mừng, kẻ loan báo ơn cứu độ, kẻ nói với Sion:

"Người đã làm vua, Thiên Chúa ngươi thờ".

8 Quân canh của ngươi gióng tiếng, tất cả một trật chúng hò reo,

vì chúng thấy tận mắt Yavê trở lại Sion.

9 Hãy hớn hở, hãy đồng thanh reo hò, hỡi cảnh hoang tàn Yêrusalem,

vì Yavê đã an ủi dân Người, Người đã chuộc lại Yêrusalem.

10 Yavê đã xắn cánh tay thánh của Người trước mặt muôn dân,

và mút cùng cõi đất hết thảy sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa ta thờ.

11 Xa đi! Xa đi! Hãy xa khỏi đó, đừng rờ đến gì uế nhơ!

Ra ngay khỏi nó! Hãy thanh tẩy mình đi,

hỡi những ai kiệu các đồ thờ Yavê.

12 Quả các ngươi sẽ không phải vội vã ra đi,

không phải tẩu thoát lên đường,

vì chính Yavê sẽ cầm đầu đi trước các ngươi,

và binh bọc hậu, chính là Thiên Chúa Israel thờ.

 

Bài ca IV về Người Tôi Tớ

13 Này, tôi tá của Ta sẽ thành đạt,

người sẽ được bạt cử, nhắc cao và tuyệt vời tôn dương.

14 Cũng như lắm kẻ thấy ngươi thì đã khiếp vía,

hình thù suy biến không phải là người,

dáng vẻ của người không còn thuộc hạng người ta.

15 Cũng vậy người sẽ làm cho nhiều dân tán đảm,

vì ngươi, vua chúa sẽ bưng miệng lại,

bởi được thấy điều không hề nghe thuật lại

và nhận ra điều họ chưa hề nghe đến.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page