Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 19 -

 

Trên Aicập

1 Tuyên ngôn trên Aicập.

Này Yavê với đám mây nhanh nhẹn Người đến Aicập.

Trước nhan Người tà thần Aicập đảo điên,

can trường Aicập rữa tan nơi đáy lòng.

2 Ta sẽ thúc cho Aicập chống lại Aicập; chúng sẽ gây chiến lẫn nhau,

người (bạn) với người (bạn), thành với thành, nước với nước.

3 Khí linh Aicập tiêu tán trong lòng; Ta sẽ cho cơ mưu nó tán loạn.

Chúng thỉnh tà thần, hồn ma, bóng ốp với thần thông.

4 Ta sẽ phó Aicập vào tay bạo chúa,

và trên chúng một vua hung hãn sẽ thống trị.

Sấm của Ðức Chúa, Yavê các cơ binh.

5 Nước sẽ cạn trong (lòng) biển, sông sẽ ra khô ráo nước.

6 Các sông nghẹt mùi hôi tanh,

kênh ngòi Aicập teo dần cạn sạch, lau sậy sém đen.

7 Bãi cói bên sông, bên vàm Nil với lúa má gieo trồng dọc bên sông,

hết thảy đều khô đét, tung bay tận tuyệt.

8 Dân đánh cá ta thán,

những kẻ thả câu trong sông Nil, hết thảy để tang;

chúng đều ủ rũ, những người quăng chài trên mặt nước.

9 Thợ làm vải gai bẽ mặt, những bà chải sợi,

những người thợ dệt ai nấy xanh xao;

10 thợ ngành dệt trong xứ tán đảm,

những kẻ làm công hết thảy đều hồn vía rụng rời.

11 Thật, chúng là đồ ngu dại, những ông hoàng Xô-an.

những quân sư khôn nhất của Pharaô, một hội đồng cục súc.

Làm sao các ngươi dám nói cùng Pharaô:

"Tôi con dòng những bậc khôn ngoan

đích tông của vua chúa xa xưa?"

12 Vậy chúng đâu rồi hạng khôn ngoan của ngươi,

thì chúng thử loan báo cho ngươi để người ta biết:

Yavê các cơ binh đã mưu tính gì trên Aicập?

13 Chúng điên rồi, các ông hoàng Xô-an,

các ông chúa thành Noph đã lầm to;

chúng đã làm dân Aicập lạc lối,

hàng chóp bu trong các bộ lạc của nó.

14 Yavê đã đổ xuống trong xứ khí linh choáng váng,

làm chúng đem dân Aicập lạc đường trong mọi việc vàn của nó,

như chàng say rượu đang nôn mửa.

15 Chẳng còn báo bổ gì cho Aicập,

công việc của đầu lẫn đuôi, của mầm chồi lẫn thân sậy.

 

Sấm bằng văn xuôi về Aicập

16 Trong ngày ấy, Aicập sẽ ra như bọn nữ nhi; nó run, nó khiếp vì bởi Yavê các cơ binh vung tay Người đánh nó.

17 Ðất đai Yuđa sẽ nên dịp xấu hổ cho Aicập: Hễ nghe ai nói đến, nó sẽ khiếp kinh, vì bởi mưu định Yavê các cơ binh sẽ mưu đồ hại nó. 18 Trong ngày ấy, sẽ có ở đất Aicập năm thành nói tiếng Canaan và tuyên thệ với Yavê các cơ binh. Ir Haheres sẽ được kể là một. 19 Trong ngày ấy, sẽ có một tế đàn dâng kính Yavê ở giữa đất Aicập và bên cạnh biên thùy một bia dâng kính Yavê. 20 Ðó là dấu và là chứng tá cho Yavê các cơ binh ở đất Aicập. Khi trước mặt quân đô hộ, chúng kêu lên với Yavê, Người sẽ sai đến với chúng một vì cứu tinh, và ngài sẽ binh vực và giải thoát chúng. 21 Yavê sẽ tỏ mình ra cho Aicập và trong ngày ấy, dân Aicập sẽ biết Yavê. Chúng sẽ cúng tế và khấn cùng Yavê và sẽ giữ trọn. 22 Yavê có đánh phạt Aicập, thì vừa đánh xong, Người sẽ chữa lành. Chúng sẽ trở lại với Yavê và được Người chiếu nhậm mà chữa lành chúng. 23 Trong ngày ấy sẽ có một đường cái quan thông từ Aicập đến Assur; Assur sẽ qua Aicập và Aicập qua Assur. Người Aicập sẽ tôn kính phụng thờ với Assur. 24 Trong ngày ấy Israel sẽ cùng với Aicập và Assur làm thành bộ ba và giữa thiên hạ chúng sẽ nên nguồn chúc lành. 25 Yavê các cơ binh tuyên bố mà rằng: "Phúc cho Aicập dân của Ta; Assur là công trình của tay Ta; và Israel là phần cơ nghiệp của Ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page