Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 03 -

 

Hỗn loạn tại Yêrusalem

1 Vì chưng, này Ðức Chúa Yavê các cơ binh,

cất khỏi Yêrusalem và Yuđa, chỗ tựa và chỗ dựa

-- tất cả bánh đỡ đói, tất cả nước đỡ khát --

2 Võ biền và chiến sĩ, thẩm phán, và tiên tri,

thầy tướng và kỳ mục,

3 đội trưởng thân hào và cố vấn,

cao tay ấn quyết và thần chú thông làu,

4 Ta sẽ đặt trẻ con làm ông hoàng,

và trên chúng, ngang chứơng cầm quyền.

5 Dân tự hành hung giữa người với người, đồng bạn trên nhau;

trẻ hà hiếp già, và mạt dân ăn hiếp người trọng vọng.

6 Người này túm người nọ nơi nhà cha họ:

"Anh có áo choàng, anh sẽ chủ sự chúng tôi,

cảnh sụp đổ này phó mặc tay anh!"

7 Ngày ấy, người kia sẽ cắt lời ngay mà rằng:

"Thầy lang, tôi không làm được,

nhà tôi không bánh, áo choàng cũng không.

Ðừng đặt tôi chủ sự việc dân".

8 Vì chưng Yêrusalem đã sụp đổ, và Yuđa lộn nhào,

vì lưỡi chúng nói, việc chúng làm hằng [nghịch với] Yavê,

để chọc phá ngay trước mắt oai của Người.

9 Thói vì nể chúng cáo tội chúng,

và - như Sôđôm - chúng đi rao tội chúng không còn giấu giếm,

khốn cho chúng! Vì chúng tự giá họa cho mình!

10 Hãy nói: Phúc cho người có đức,

vì nó sẽ hưởng hoa quả công việc nó làm.

11 Khốn cho kẻ dữ: Thật không may!

vì chưng nghiệp chướng tay nó [sẽ hoàn] phần nó.

12 Ôi dân ta! bạo đồ bòn táy nó, và lũ chủ nợ thao túng trên nó!

Ôi dân ta! Những kẻ dẫn đường ngươi làm ngươi lạc hướng,

chúng làm vạy vò đường lối ngươi đi,

13 Yavê đứng lên xử kiện, Người ra tòa phán xét các dân.

14 Yavê đi vào phiên án, xử hàng kỳ mục và các vương công dân Người;

"Chính các ngươi đã ngốn cả vườn nho

chính trong nhà các ngươi, của cải người nghèo khó đã mất trộm.

15 Việc gì đến các ngươi?

Các ngươi đã nghiền tán dân ta,

các ngươi đã giã vào mặt lũ nghẻo?"

-- Sấm của Ðức Chúa Yavê các cơ binh -

 

Nữ giới Yêrusalem

16 Và Yavê đã phán: Nhân vì hàng con cái Sion kiêu kỳ,

đi đứng nghênh cổ, mắt đưa, bước đi lắt chắt, khua kiềng cổ chân;

17 Ðức Chúa sẽ tróc sọ đầu con gái Sion,

Yavê sẽ phơi trần trán chúng.

18 Ngày ấy Ðức Chúa sẽ giựt đi các đồ phục sức:

Kiềng cổ chân, kim tiền, khánh bạc,

19 huyền châu, cỗ xuyến, lúp hoa,

20 khăn chít, giây chuyền cổ chân, giải yếm, hương hạp, hộ phù,

21 nhẫn vàng, vòng mũi,

22 hàng mịn, bành tô, khăn choàng, túi bóp,

23 gương soi, xiêm y, mũ miện, khăn trùm,

24 và sẽ xảy ra là: Thay vì hương xạ, sẽ có thối tha,

và thay vì thắt lung, là một sợi thừng,

thay vì bím tóc công phu, cái đầu cạo trọc,

thay vì quần hồng, thì quấn bao bị,

thay vì sắc đẹp, một dấu sắt nung.

 

Yêrusalem cùng khốn

25 Nam nhi của ngươi lăn chết gươm đâm;

võ biền của ngươi thì chết ở trận.

26 Các ngõ vào thành để tang, mang chở;

nó sẽ ngồi đất quạnh hiu!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page