RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 10 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 26/10/2008:

Toan van S iep THGM ky th 12 gi Cong oan Dan Chua

Thanh le be mac Thng hoi ong giam muc

 

Ngay 24/10/2008:

Vai net ve S iep Thng HGM gi Cong ong Dan Chua

 

Ngay 22/10/2008:

Khau hieu cua c tan Giam muc Phero Nguyen Van Kham

 

Ngay 21/10/2008:

Phien hop toan the th 20 cua Thng Hoi ong Giam Muc

 

Ngay 18/10/2008:

c Thng Phu Bartolomaios I ngo li vi Thng HGM

Th chung cua c Tong Giam Muc Ha Noi

 

Ngay 17/10/2008:

Th cua HY Pham Minh Man gi gia nh Tong giao phan Saigon

 

Ngay 15/10/2008:

Toa Thanh bo nhiem 2 Giam Muc Phu Ta cho Ha Noi va Saigon

 

Ngay 14/10/2008:

Phat bieu cua c Cha Nguyen Ch Linh tai Thng Hoi ong Giam Muc

Tom tat cac bai phat bieu cua 4 v ai bieu cua cac Giao Hoi kito anh em

 

Ngay 13/10/2008:

Phien hop ngay 13/10/2008 cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky 12

 

Ngay 11/10/2008:

Phat bieu cua c Cha Vo c Minh tai Thng HGM the gii ky 12

 

Ngay 10/10/2008:

Phien hop th 8 va 9 cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky 12

 

Ngay 8/10/2008:

Phong S Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 12

 

Ngay 7/10/2008:

Tng thuat Le Phong Chc Tan Giam Muc Cosma Hoang Van at

Phien hop khoang ai th II cua Thng HGM the gii ky th XII

 

Ngay 6/10/2008:

Phien hop au tien cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 12

 

Ngay 5/10/2008:

Bai Giang cua TC trong thanh le khai mac Khoa Hop THGM

Khai mac Thng hoi ong Giam muc ban ve Li Chua

 

Ngay 4/10/2008:

Th phan tch ve bo may Tuyen truyen cua Cong San Viet Nam

 

Ngay 3/10/2008:

Th cua Hoi ong Giam Muc VN gi Cong ong Dan Chua tai Viet Nam

 

Ngay 2/10/2008:

Thu tng va HGM VN gap nhau nhng Chnh quyen muon oc quyen

 

Ngay 1/10/2008:

Th cua HGM Hoa Ky hiep thong va ung ho lap trng cua HGM VN

Mot v lanh ao co tam c

Nhan Dien Cac Vai Kch Trong Bo May Nha Nc Cong San

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 13, 2008 .