RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 7 nam 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 29/07/2005:

TC Beneito XVI len an viec sat hai hai nha ngoai giao Algeri tai Iraq

 

Ngay 28/07/2005:

TC bay to tam tnh lien i vi nhng nan lu lut tai mien Tay An o

c Beneito XVI ket thuc nhng ngay ngh tai Val d'Aosta, mien Bac Italia

 

Ngay 27/07/2005:

TC khuyen khch cac linh muc hay kien tr trong the gii b tran tuc hoa

Cuoc Hop Hang Nam cua C Quan Tr Giup Phat Trien

 

Ngay 25/07/2005:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat 24/07/2005 tai Val d'Aosta

Chng I Phan I cua Tai Lieu Lam Viec cua THGM thang 10/2005

 

Ngay 22/07/2005:

Nhng bien phap an ninh nghiem nhat trong Ngay Quoc Te Gii Tre th XX

 

Ngay 21/07/2005:

Phan Ket Luan Tai Lieu Lam Viec cua Khoa Hop THGM thang 10/2005

 

Ngay 20/07/2005:

Chng Trnh chuyen tham cua TC e tham d Ngay Quoc Te Gii Tre

Cac Ban Tre Nc Ngoai en tham d nhng ngay gap g tai cac giao phan c

Phan Nhap e cua Tai Lieu Lam Viec Khoa Hop THGM thang 10/2005

 

Ngay 16/07/2005:

Li gii thieu cua TGM Nicola Eterovic trong Tai Lieu Lam Viec

 

Ngay 15/07/2005:

TC ang viet sach trong nhng ngay ngh he mien Nui Bac Italia

Vai thay oi ve nhng ngay le ngh tai Toa Thanh Vatican

 

Ngay 14/07/2005:

HY Von Galen va Cha Charles de Foucauld se c phong chan phc

 

Ngay 12/07/2005:

Toa Thng Phu Chnh Thong Giao Costantinopoli mi TC en tham

TC Beneito XVI ang soan thao Thong iep au tien cua ngai

 

Ngay 11/07/2005:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat 10/07/2005

 

Ngay 9/07/2005:

Gii Thieu Tai Lieu Lam Viec cua THGM The Gii (c Ong Frezza)

Gii Thieu Tai Lieu Lam Viec cua THGM The Gii (TGM Eterovic)

 

Ngay 7/07/2005:

Bon khung bo a at bom tan cong nhieu a iem khac nhau cua London

 

Ngay 5/07/2005:

Thanh Gia cua Ngay Quoc Te Gii Tre c rc t Dresde en Colonia

 

Ngay 4/07/2005:

TC tiep cac giam muc Zimbabwe va mi goi hay dan than tai thiet at nc

Phien Hop ac biet chuan b Thng Hoi ong Giam Muc Phi Chau lan th hai

Nhng Li Huan c cua c Beneito XVI vao Tra Chua Nhat 3/07/2005

Cong bo Van Kien Lam Viec cua THGM The Gii ve B Tch Thanh The

 

Ngay 2/07/2005:

Phai oan cua Ban Ton Giao Chnh Phu Viet Nam en tham Toa Thanh

 

Ngay 1/07/2005:

TC tiep kien v Hiep S Lanh ao Toi Cao cua Hoi Hiep S Colombo

 


Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: August 05, 2005 .