RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 10 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/10/2006:

Doanh nhan Cong giao cung cap may vi tnh va noi Internet cho sinh vien

TC bo nhiem HY Claudio Hummes lam Bo Trng Thanh Bo Giao S

TC bo nhiem Lm Thomas Chung An Zu lam Giam Muc Phu Ta ai Bac

 

Ngay 30/10/2006:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat 29/10/2006, Chua Nhat cuoi Thang 10

 

Ngay 27/10/2006:

Giao Phan Vinh to chc ky niem ngay Khoi Bnh quoc te (27/10/2006)

 

Ngay 26/10/2006:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat Truyen Giao (22/10/2006)

 

Ngay 24/10/2006:

Van Kien Hau THGM ve B Tch Thanh The sap c cong bo

 

Ngay 19/10/2006:

Me Teresa Calcutta het long gan bo vi Viet Nam

 

Ngay 18/10/2006:

ai Hoi Truyen Giao A Chau tai Chiang Mai, Thai Lan (18-22/10/2006)

Nhng Suy Niem cua c Thanh Cha Beneito XVI cho Cac Than Hoc Gia

 

Ngay 13/10/2006:

Vai chi tiet ve Giao S Mohammad Yunus va Ngan Hang Grameen

Giai Thng Nobel Hoa Bnh 2006 c trao cho Ong Muhammad Yunus

 

Ngay 10/10/2006:

Cuon Phim ve Cuoc i cua c Gioan Phaolo I c trnh chieu tai Vatican

ai Hoi Quoc Te ve Truyen Hnh Cong Giao tai Madrid, Tay Ban Nha

c Thanh Cha Beneito XVI sap hoan thanh tap sach ve Chua Giesu

 

Ngay 9/10/2006:

c Thanh Cha Beneito XVI nhac lai giao huan cua giao hoi ve gia nh

TC hoan tat viec chu thch bai thuyet trnh ngai a oc tai ai Hoc Regensburg

Vai net ve cuoc Hop Mat cac Thnh Sinh Dong aminh Rosa Lima

 

Ngay 8/10/2006:

c Cha Mai Thanh Lng Vieng Tham TGP Hue va Dong Thanh Tam

 

Ngay 6/10/2006:

TC mi goi cac than hoc gia ng tuy thuoc vao s oc tai cua d luan

 

Ngay 5/10/2006:

Chu e THGM nam 2008: Li Chua trong i song va s mang cua Giao Hoi

Hoi Giao qua khch a co giai thch sai lam bai dien van cua TC tai Regensburg

Thiet lap Huynh oan Chua Chien Nhan Lanh e tiep nhan Huynh oan Pio X

 

Ngay 4/10/2006:

Th Ngo cua HGM Viet Nam ve viec Cu Tr Nan Nhan Cn Bao Xangsane

Tom lc tieu s c co Giam muc Giu-se Ma-ri-a Nguyen Quang Tuyen

Li tam s cua c co Giam Muc Giuse Maria Nguyen Quang Tuyen

Bai giang Thanh le di quan c cha Giu-se Ma-ri-a

Thanh le an tang c cha Giu-se Ma-ri-a Nguyen Quang Tuyen

c Thanh Cha nhac en mau gng cua thanh Tong o Bartolomeo

 

Ngay 3/10/2006:

Bai giang cua TGM Ha Noi trong Le a chan GM Nguyen Quang Tuyen

Knh vieng thi hai va dang Le cau nguyen cho c cha Nguyen Quang Tuyen

Nghi Le on Tiep Linh Cu c Cha Nguyen Quang Tuyen tai San Bay

 

Ngay 2/10/2006:

TC nhac en y ngha cua thang 10 la thang Man Coi va la thang Truyen Giao

TGM Ngo Quang Kiet dang thanh le cau nguyen cho giao phan Bac Ninh

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .