RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 11 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/11/2006:

Chuyen Vieng Tham Muc Vu Cua Hoi ong Giam Muc Phap Tai Thanh Hoa

Vai net ve Ngoi Nha cua c Me Maria Epheso, Tho Nh Ky

TC Beneito XVI c hanh Thanh Le cho cong oan cong giao tai Epheso

 

Ngay 29/11/2006:

Phai oan Hoi ong Giam Muc Phap tham vieng giao phan Hai Phong

To chc Al Qaida len tieng ham doa chuyen vieng tham Tho Nh Ky cua TC

TC en Ankara va tiep xuc vi chnh quyen va gii lanh ao cao cap Hoi Giao

 

Ngay 28/11/2006:

Phai oan Hoi ong Giam muc Phap tham ai Chung Vien Giuse Ha Noi

 

Ngay 27/11/2006:

Le Khanh Thanh Tng ai Thanh Giuse Tai Toa Giam Muc Bac Ninh

Phai oan Hoi ong Giam Muc Phap vieng tham Viet Nam

Y ngha chuyen vieng tham muc vu tai Tho Nh Ky cua TC Beneito XVI

TC keu goi cau nguyen cho chuyen vieng tham cua ngai tai Tho Nh Ky

Huan c Cua TC vao Tra Chua Nhat Le Chua Kito Vua, 26/11/2006

 

Ngay 23/11/2006:

TC keu goi hay cham dt bao lc sau khi 1 Bo Trng cua Lebanon b am sat

 

Ngay 22/11/2006:

Giao huan cua Thanh Phaolo ve Giao Hoi nh la Nhiem The cua Chua Kito

 

Ngay 21/11/2006:

c TGM Canterbury cua Anh Giao bat au chuyen vieng tham Roma

Tap Sach au tien cua TC Beneito XVI: Chua Giesu thanh Nazareth

 

Ngay 20/11/2006:

Cau nguyen la mot phng thuoc than dieu cho sc khoe tam linh va the xac

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 19/11/2006

 

Ngay 19/11/2006:

Bo Phim Cau Chuyen Giang Sinh se c chieu gii thieu trc tai Vatican

Buoi Cau nguyen ai ket va Thanh le Chua Nhat cho cac thanh vien APEC

 

Ngay 17/11/2006:

Thanh le Chua Nhat 19/11/2006 cho cac thanh vien cua hoi ngh APEC

c Thng Phu Chnh Thong Nga cam n TC ve khoan tien tr giup

 

Ngay 16/11/2006:

Tho Nh Ky ieu ong 4,000 canh sat e bao ve an ninh cho c Thanh Cha

 

Ngay 15/11/2006:

HY G.B. Pham Minh Man tra li 2 cau hoi cua phong vien Reuters

Giao huan Phaolo ve Chua Thanh Than, ang hiep nhat cac mon e Chua

 

Ngay 14/11/2006:

Bai Giang trong thanh le bo nhiem cha x mi Phero Mai viet Thang

Niem vui trong ngay le nhan x mi cua cha Phe-ro Mai Viet Thang

Cuoc hop ai ket gia cac Giam Muc Cong Giao va Anh Giao tai Anh Quoc

 

Ngay 13/11/2006:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 12/11/2006

Chng trnh chi tiet chuyen vieng tham cua TC tai Tho Nh Ky

 

Ngay 12/11/2006:

TC trieu tap cuoc hop quy v Hong Y va TGM thuoc giao trieu Roma

 

Ngay 12/11/2006:

Ngay Truyen Thong Gia nh a Minh Viet Nam

Linh muc giao phan Bac Ninh tham d cuoc tnh tam thng nien

 

Ngay 11/11/2006:

Vai net ve HY Bertone, sau 1 thang nham chc quoc vu khanh Toa Thanh

 

Ngay 10/11/2006:

TC mi goi cac giam muc c oi thoai vi cac tn o Hoi giao tai c

Ch Chiara Lubich, sang lap vien phong trao To Am, phai vao benh vien cu cap

 

Ngay 9/11/2006:

TC Beneito XVI mi goi cac tn hu kham pha lai B Tch Thanh The

Giao huan cua thanh tong o Phaolo ve tnh cach trung tam cua Chua Kito

 

Ngay 4/11/2006:

Buoi cau nguyen va thanh le cau nguyen cho cac benh nhan HIV/AIDS

Bai Giang Cua c Cha Bui Van oc trong Thanh Le Gii Tre My Tho

 

Ngay 3/11/2006:

Bai giang cua TC trong thanh le Knh Cac Thanh Nam N, 1/11/2006

 

Ngay 2/11/2006:

Huan c cua TC Tra Ngay Le Cac Thanh Nam N, mung 1/11/2006

 

Ngay 1/11/2006:

Ket qua tham do ve niem tin vao S Hien Hu cua Thien Chua

Cac nhom xa hoi cua Giao hoi giup cho nhng nan nhan bao Xangsane

Thong Bao ve Le Truyen Chc Linh Muc cua Giao Phan Kontum

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 08, 2006 .