RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 8 nam 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/08/2004:

S iep cua TC gi cho giao chu Chnh Thong giao Moscowa

 

Ngay 29/08/2004:

TC ton vinh nhng v t ao v c tin trong lch s Giao Hoi

 

Ngay 27/08/2004:

S iep cua c Thanh Cha cho ngay Quoc Te Gii Tre nam 2005

Huan c cua TC Tra Chua Nhat 22 thang 8 nam 2004

 

Ngay 26/08/2004:

Li Cau Nguyen cua TC trong nghi thc tien biet Anh c Me Kazan

Nhan nh ve viec TC trao tang dan toc Nga Bc Anh c Me KAZAN

TC cong bo S iep Cho Ngay Quoc Te Gii Tre Lan Th XX

 

Ngay 25/08/2004:

TC Gioan Phaolo II chu s nghi thc tien biet Bc Anh c Me KAZAN

 

Ngay 23/08/2004:

TC loan bao viec trao tang lai Bc Anh c Me KAZAN cho dan toc Nga

TC thanh lap Van Phong mi ve The Thao trong Hoi ong Giao Dan

 

Ngay 22/08/2004:

Vai Nhan nh ve bien co lch s thanh lap to chc Lien HGM A Chau

 

Ngay 21/08/2004:

Vai Nhan nh ve Hien Tnh Giao Hoi Cong Giao Tai Chau A

 

Ngay 20/08/2004:

TC tra lai cho Giao Hoi Chnh Thong Nga Bc Anh c Me KAZAN

Hoi Ngh Toan The lan th 8 cua Lien HGM A Chau tai Nam Han

Tong Thong Brazil phat ong chien dch Zero-Nan oi e giup dan ngheo

 

Ngay 18/08/2004:

Chuyen vieng tham cua TC tai Lo c a mang lai nhieu hoa trai

TC bay to long tri an ve chuyen hanh hng tai Lo c

 

Ngay 16/08/2004:

Tng Thuat Thanh Le sang Chua Nhat 15/08/2004 cua TC tai Lo c

 

Ngay 15/08/2004:

Tng thuat chuyen hanh hng cua TC tai Lo c (14~15/08/2004)

 

Ngay 14/08/2004:

Len an nhng hanh ong xuc pham en nhng ngoi mo cua ngi do thai

Huan c cua TC Tra Chua Nhat 8/08/2004 tai Castel Gandolfo

 

Ngay 10/08/2004:

c mong co c mot Hien Chng Quoc Te cho van e di dan t nan

 

Ngay 6/08/2004:

Nhng ho s cua Cong An thi BaLan cong san c khai m

 


Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | 

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: September 08, 2004 .