RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 10 nam 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 26/10/2005:

Bai phong Van N Tu Hong Kong d thnh vien khoa hop THGM The Gii

 

Ngay 25/10/2005:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 23/10/2005

c Thanh Cha nhac en mau gng cua nam V Tan Hien Thanh

 

Ngay 24/10/2005:

TC se khong chu te Thanh Le khai mac Nien Hoc mi cho cac ai Hoc

Bai Giang cua TC trong thanh le Be Mac Khoa Hop THGM The Gii

 

Ngay 23/10/2005:

S iep Gi Dan Chua cua Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The

 

Ngay 22/10/2005:

TGM Roland Minnerath nhan nh ve Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

Gii thieu vai iem noi dung chnh cua S iep Gi Dan Chua cua THGM

 

Ngay 20/10/2005:

S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Truyen Giao Nam 2005

Cac Ngh Phu xem trc Bo Phim ve Thanh Phero cua ao dien Giulio Base

 

Ngay 17/10/2005:

Cac Ngh Phu cung vi TC chau Thanh The trong en Th Thanh Phero

TC Beneito XVI keu goi tnh lien i vi nhng anh ch em ngheo cung

Ky niem 27 nam ngay c Gioan Phaolo II c chon len ke v Thanh Phero

 

Ngay 16/10/2005:

Bai phuc trnh cua c Cha HaRel, ai dien tong toa tai Rodrigues, ao Maurizio

 

Ngay 15/10/2005:

Tng thuat tong quat ve THGM trong ngay th Nam 13 va th Sau 14/10/2005

 

Ngay 14/10/2005:

Bai Thuyet Trnh Tong Ket cua HY Scola tong tng trnh vien cua THGM

Mot giam muc Tiep Khac c trao tang giai thng nhan quyen

 

Ngay 13/10/2005:

Phat bieu cua HY Geralo Agnelo va cua c Cha Destombes trong THGM

 

Ngay 12/10/2005:

Phat bieu cua HY Ivan Dias va cua HY Angelo Sodano trong THGM The Gii

 

Ngay 11/10/2005:

Phat bieu cua HY Sepe va cua c Cha Pinto trong khoa Hop THGM The Gii

 

Ngay 10/10/2005:

Vai net ve Phien Hop ac Biet e ky niem 40 Nam Thanh Lap C Cau THGM

 

Ngay 9/10/2005:

Mot vai chi tiet tong quat lien quan en Khoa Hop THGM vao thang 10/2005

 

Ngay 8/10/2005:

Tong ket tuan le th nhat (2~9/10/2005) Khoa Hop THGM The Gii

Phat bieu cua HY Martinez Somalo, va gop y cua HY Giovanni Battista Re

 

Ngay 7/10/2005:

Bai phat bieu cua c Cha Phero Tran nh T, giam muc Phu Cng

Tng Thuat Phien Hop Chung lan th V cua Khoa Hop THGM The Gii

Phong van HY Angelo Scola, Tong Tng Trnh Vien cua Khoa Hop THGM

 

Ngay 6/10/2005:

Bai phat bieu cua TGM Franc Rode va cua Cha Lino Mela trong THGM TG

 

Ngay 5/10/2005:

Cac ngh phu phat bieu ve hien tng tran tuc hoa va cn khung hoang luan ly

 

Ngay 4/10/2005:

Nhng Suy Niem cua TC vao khi au Phien Hop Chung th 1 cua THGM

Danh Sach Nhng Tham D Vien Khoa Hop Thong Thng Th XI THGM

 

Ngay 3/10/2005:

TC noi ve THGM The Gii trc gi kinh truyen tin vao tra 2/10/2005

TC c hanh Thanh le Khai Mac Khoa Hop THGM The Gii tai Roma

 

Ngay 1/10/2005:

Y ngha va dien tien cua Khoa Hop th XI cua THGM The Gii

 

 


Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 11, 2005 .