Tin Töùc vaø Thôøi Söï
trong thaùng 7~12 naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Töùc vaø Thôøi Söï veà Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam
Tin Töùc vaø Thôøi Söï

Thôøi Söï trong thaùng 12/2000

Thôøi Söï trong thaùng 11/2000 Thôøi Söï trong thaùng 10/2000 Thôøi Söï trong thaùng 9/2000 Thôøi Söï trong thaùng 8/2000 Thôøi Söï trong thaùng 7/2000 Nhöõng baøi Tin Töùc trong naêm 2000
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 2000
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 7~12 naêm 1999
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 1999
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 7~12 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong naêm 1997

Söù Ñieäp vaø Dieãn Vaên cuûa ÑTC
Sunday Homilies

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page