Vai net ve

S iep Thng Hoi ong Giam Muc

gi Cong ong Dan Chua

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai net ve S iep Thng Hoi ong Giam Muc gi Cong ong Dan Chua.

Vatican (SD 24-10-2008) - Hom 24-10-2008, cac ngh phu Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 12 a thong qua s iep gi Cong ong dan Chua, mi goi cac tn hu en gan Ban Tiec Li Chua e c nuoi dng bang nhng Li t mieng Chua phat ra (Mt 4,4).

S iep a c thong qua trong phien hop toan the th 21 di quyen chu toa theo lt cua c Hong Y William Levada, Tong trng Bo giao ly c tin, vi s hien dien cua 243 ngh phu. Ngoai phan nhap e va ket luan, S iep dai 10 trang c chia thanh 4 phan vi 15 oan, lan lt e cap en: Tieng noi cua Li Chua, tc la mac khai (I), khuon mat cua Li Chua la c Giesu Kito (II); Nha cua Li Chua la Giao Hoi (III); va sau cung la Nhng neo ng cua Li Chua: s mang truyen giao (IV).

Cac ngh phu nhan manh s kien Li Chua co trc va vt ra ngoai Kinh Thanh, v the, c tin cua chung ta khong co trong tam la cuon sach Kinh Thanh ma thoi, nhng la lch s cu o va mot nhan vat la c Giesu Kito, Li Thien CHua nhap the lam ngi va la lch s. V the, ngi oc Kinh Thanh luon luon can co s hien dien cua Chua Thanh Linh, ang dan en chan ly toan ven (Gioan 16,13).

Cung trong s iep, cac ngh phu neu bat s kien Kinh Thanh c dien ta trong nhng ngon ng ac thu, qua nhng hnh thc van chng va lch s, trong nhng y niem gan lien vi mot nen van hoa co xa.. V the, can co s phan tch lch s va van chng, c thc hien qua nhieu phng phap va loi e cap van e khac nhau ma khoa chu giai Kinh Thanh cung cap. Moi oc gia Kinh Thanh, du la ngi n s nhat, eu phai co kien thc tng ng ve Sach Thanh, va can nh rang Li Chua mang hnh thc nhng li cu the, c giai thch va thch ng e co the c nhan loai nghe va hieu. Neu khong e y ti ieu o, ngi ta co the ri vao thai o ch hieu Kinh Thanh theo ngha en (fondamentalisme), thai o nay trong thc te choi bo s nhap the cua Li Chua trong lch s va khong nhn nhan rang Li c dien ta trong Kinh Thanh theo ngon ng loai ngi, va phai c giai ng (decifrato), nghien cu va hieu".

Trong y hng o, S iep Thng Hoi ong Giam Muc the gii nhan manh s can thiet cua "Truyen thong sinh ong cua toan the Giao Hoi" (DV 12) va s can thiet cua c tin e hieu Kinh Thanh mot cach thong nhat va tron ven.

Trong phan III noi ve Giao Hoi nh Can nha cua Li Chua, cac ngh phu Thng Hoi ong Giam Muc trnh bay 4 cot tru ly tng nang toa nha Giao Hoi, o la giao huan cua cac tong o, s hiep thong trong viec Be Banh, kinh nguyen va s hiep thong huynh e.

Qua cac cot tru nay, cac ngh phu noi ve tam quan trong cua viec giang thuyet trong thanh le va thai o cua cac v giang thuyet trong viec soan thao va trnh bay bai giang; tam quan trong cua phung vu Li Chua trong Thanh Le, gia tr cua viec cau nguyen, ac biet la phung vu cac gi kinh, viec oc va cau nguyen vi Kinh Thanh, quen goi la lectio divina; sau cung s hiep thong huynh e nh ket qua cua viec lang nghe va song Li Chua mot cach ch thc: i song cua nhng ngi tot lanh la mot bai oc sinh ong ve Li Chua.

Sau cung, trong phan noi ve s mang truyen giao, S iep cua cac ngh phu gi cong ong dan Chua nhac en li Chua Kito Phuc Sinh day cac mon e hay ra i rao giang cho muon dan. Cac v ac biet co vo viec dung tat ca cac phng tien truyen thong tan ky ngoai cac phng tien co ien, e rao giang Li Chua.

S iep cung nhac en vai tro cua gia nh va co vo viec s hu cung nh oc Kinh Thanh trong gia nh; cac ngh phu lien i vi nhng ngi au kho va ngheo tung; e cao tam quan trong cua lien he vi dan toc Do thai, oi thoai ai ket va lien ton, gia tr cua van hoa nghe thuat e dien ta Kinh Thanh.

Cac ngh phu nhan nhu rang: "Anh ch em than men, hay gi Kinh Thanh tai gia, hay oc, ao sau va hieu tron ven cac trang Kinh Thanh, hay bien cac trang nay thanh kinh nguyen va chng ta cuoc song, hay lang nghe Kinh Thanh vi long tin yeu trong phung vu. Hay kien tao s thinh lang e lang nghe Li Chua hu hieu va hay gi thinh lang sau khi lang nghe, e Li Chua tiep tuc lai, song va noi vi anh ch em. Hay lam cho Li Chua vang doi vao au moi ngay cua anh ch em, e THien Chua co li au tien va hay e cho Li Chua vang am trong anh ch em vao buoi toi e Li Chua la li noi cuoi cung."

"Chung toi pho thac anh ch em cho Thien Chua va cho li an sung cua Ngai" (TCV 20,32). Vi cung cau noi cua Thanh Phaolo trong dien van t biet cac v thu lanh Giao oan Epheso, cac ngh phu chung toi cung pho thac cac tn hu thuoc cac cong ong rai tac tren mat at cho Li Chua, Li nay cung la li phan xet, nhng nhat la li an sung, sac nh gm nhng cung du ngot nh mat ong. Li Chua manh me va vinh hien, hng dan chung ta tren nhng neo ng lch s qua tay cua Chua Giesu ang ma anh ch em cung nh chung toi eu yeu men bang mot tnh yeu vng ben khong h nat" (Eph 6,24).

Chieu 24-10-2008, cac ngh phu a nhom phien hop toan the th 22 e nghe trnh bay ve danh sach 53 e ngh a c tu chnh.

Trong phien nhom th 23 sang th Bay 25-10-2008, cac ngh phu se bo phieu chung ket thong qua cac e ngh e sau o e len TC.

Tiep en, cac ngh phu va cac tham d vien khac se dung ba tra vi TC. Ban chieu Thng Hoi ong Giam Muc tai nhom e nghe ket qua cuoc bo phieu ve cac e ngh. Cong ngh Giam Muc the gii ky th 12 se be mac vi thanh le trong the do TC chu s luc 10 gi sang chua nhat 26-10-2008 tai en th Thanh Phero".

 

G. Tran c Anh OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page