RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 2 nam 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 28/02/2005:

Phong Trao To Am to chc ai Le Hoi Gia nh Quoc Te Nam 2005

Tin ve tnh trang sc khoe cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

 

Ngay 27/02/2005:

c Hong Y Renato Martino mi goi suy t lai van e Lao ong

Bai Huan c trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 27/02/2005

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 20/02/2005

 

Ngay 24/02/2005:

Uy Ban Quoc Hoi Italia m lai cuoc ieu tra ve vu am sat TC nam 1981

Quoc Hoi Au Chau co d an tai tr 1,5 trieu Euro cho Ngay Quoc Te Gii Tre

TC Gioan Phaolo II tr lai benh vien Gemelli v chng benh cum a mac phai

 

Ngay 22/02/2005:

V sang lap phong trao Hiep Thong va Giai Phong a qua i ngay 22/02/2005

TC bo nhiem Tan Tong Th Ky Hoi ong Quan Tr Quoc Gia TP Vatican

Nguy c ly giao trong Giao hoi Anh Giao

 

Ngay 20/02/2005:

c hong y Lustiger c hanh thanh le cuoi cung tai nha th chnh toa Paris

LHQ yeu cau ngan cam viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh

Khoang tren 80 ngan ngi tham d ai hoi thanh The tai Myanmar

Anh sang mi ve cac bien co Fatima trong cac bai viet cua n tu Lucia

c thng phu Baghdad vieng tham Giao trieu Roma

Ket thuc tuan tnh tam Mua Chay 2005 tai giao trieu Roma

c Thanh Cha Gioan Phaolo II bay to y muon tiep tuc phuc vu Giao hoi

 

Ngay 18/02/2005:

Tong Th cua TC gi gii hu trach Phng Tien Truyen Thong Xa Hoi

 

Ngay 17/02/2005:

Cha Charles de Foucauld se c phong chan phc vao ngay 15/05/2005

Van Kien cua Bo Phung T bo tuc cho Tong Th ve Nam Thanh The (bai I)

 

Ngay 16/02/2005:

Th cua TC gi cho GM giao phan Coimbra khi hay tin S Lucia qua i

 

Ngay 11/02/2005:

TC bo nhiem c Tan TGM thu o Paris thay the cho HY Lustiger

Mong 3 tet, ngay Thanh hoa Cong an Viec lam

 

Ngay 10/02/2005:

Ban To Chc Ngay Gii Tre hy vong TC en Colonia gap cac ban tre

Ngay mong 2 tet, knh nh ong ba, to tien, cha me a qua i

 

Ngay 9/02/2005:

HY Francis Stafford c hanh Nghi Thc Xc Tro thay the cho TC

Nhng y ngha cua viec Tang Qua trong ngay Tet au Nam Mi

 

Ngay 8/02/2005:

Toa Thanh cong bo Huan Th Pham Gia cua Hon Nhan

Nhng y ngha cua cai Tet trong truyen thong Van hoa Viet Nam

 

Ngay 7/02/2005:

Vai li huan c cua TC danh cho cac Chung Sinh ai Chung Vien Roma

 

Ngay 6/02/2005:

Huan c cua TC tra Chua Nhat 6/02/2005 t ca so Benh Vien Gemelli

 

Ngay 4/02/2005:

Sc khoe cua TC ang tr nen tot hn va hien tng kho th a c che ng

 

Ngay 3/02/2005:

S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Quoc Te i Tan Hien nam 2005

Toa Thanh sap cong bo Huan Th Quy nh ve Hon nhan Cong giao

 

Ngay 2/02/2005:

Cac tn hu khap ni cau nguyen cho TC sau khi ngai c a vao Benh Vien

TC Gioan Phaolo II nhap benh vien v b cam cum va co trieu chng kho th

 

Ngay 1/02/2005:

TC Gioan Phaolo II van con b cam cum

 


Tin Tc Thi S nam 2005 :  | | thang 1 | |

Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: March 09, 2005 .