RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 03 nam 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

 

Ngay 31/03/2005:

TC Gioan Phaolo II b nhiem trung ng tieu va b sot cao

 

Ngay 30/03/2005:

TC xuat hien ben ca so e chao dan chung tai quang trng thanh Phero

Vai nhan nh ve nhng he luan do tnh trang sc khoe yeu kem cua TC

 

Ngay 28/03/2005:

TC a khong xuat hien ni ca so e oc kinh Lay N Vng Thien ang

S iep Phuc Sinh nam 2005 cua TC Gioan Phaolo II

 

Ngay 25/03/2005:

B Tch Thanh The giup chung ta hieu biet ve ban tnh con ngi

HY Ratzinger nhan nh ve tnh trang sc khoe cua TC Gioan Phaolo II

 

Ngay 24/03/2005:

Tng Thuat Thanh Le Lam Phep Dau vao sang Th Nam Tuan Thanh tai Roma

 

Ngay 23/03/2005:

TC xuat hien ni ca so trong thinh lang va lam dau ban phep lanh

 

Ngay 22/03/2005:

Cuoc Hop Gii Tre do Cong oan ai Ket Taize to chc vao cuoi nam 2005

Tnh Trang Sc Khoe cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

 

Ngay 16/03/2005:

Gii thieu Th cua TC gi cho Cac Linh Muc nhan th Nam Tuan Thanh

Tong Ket Thanh Qua cua Hien Che Muc Vu Vui Mng va Hy Vong

Gii Tre Roma Chuan B cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th 20

 

Ngay 15/03/2005:

Buoi Tiep Kien Chung cua TC vao sang th T 16/03/2005 c huy bo

 

Ngay 14/03/2005:

Nhn ve Cuoc i cua c Thanh Cha trong vien tng i chiem niem

TC a xuat vien tr ve lai Vatican t hom chieu Chua Nhat 13/03/2005

Nhng Li Huan c Cua TC vao Tra Chua Nhat 13/03/2005

 

Ngay 10/03/2005:

Tan ai S Cong Hoa Senegal canh Toa Thanh trnh Th Uy Nhiem

 

Ngay 9/03/2005:

Tan ai S Cong Hoa Georgia canh Toa Thanh trnh th Uy Nhiem

 

Ngay 5/03/2005:

S iep cua TC Gioan Phaolo II Cho Cac Sinh Vien Au Chau

 

Ngay 4/03/2005:

Gan 200,000 ban tre a ang ky tham d Ngay Quoc Te Gii Tre tai Colonia

TC se xuat hien va trong am tham a tay ban phep lanh cho dan chung

 

Ngay 3/03/2005:

S iep cua TC gi Bo Phung T va Ky Luat B Tch

Tien S Navarro-Valls Thong Bao ve Tnh Trang Sc Khoe cua TC

 

Ngay 2/03/2005:

Toa Thanh To Chc Hoi Thao ve Pham Gia cua Anh Ch Em Tu Nhan

Nhng tiep xuc au tien cua TC Gioan Phaolo II vi cac v Hong Y

 

Ngay 1/03/2005:

Th T ngay 2/03/2005 khong co buoi Tiep Kien chung cua TC

 


Tin Tc Thi S nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | |

Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 06, 2005 .