RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 5 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/05/2006:

c co Giao Hoang Gioan Phaolo II a e lai rat nhieu ban van cha c xuat ban

 

Ngay 28/05/2006:

Sinh Vien Hue Be Giang Nien Khoa 2005-2006 Vi Chu e Hay i Loan Bao Tin Mng

TC Beneito XVI vieng tham Trai Tap Trung Auschwitz-Birkenau

 

Ngay 27/05/2006:

Tng Thuat chuyen vieng tham Ba Lan cua TC trong ngay th Bay, 27/05/2006

 

Ngay 26/05/2006:

Tng Thuat chuyen vieng tham Ba Lan cua TC trong ngay th Sau, 26/05/2006

Khoang 270,000 ngi tham d thanh le do TC c hanh tai quang trng Pilsudski

 

Ngay 25/05/2006:

TC Beneito XVI vieng tham Ba Lan e ton vinh c co Gioan Phaolo II

Chng trnh chi tiet chuyen vieng tham 4 ngay tai Ba Lan cua TC Beneito XVI

TC Beneito XVI len ng vieng tham Ba Lan

 

Ngay 24/05/2006:

Thong Cao Cua Toa Giam Muc Thai Bnh keu goi ong gop cu tr Nan Nhan Bao Lut

 

Ngay 23/05/2006:

Bai giang cua c Cha Vo Minh trong Thanh Le gio 3 nam cua c Cha Nguyen V Nho

 

Ngay 22/05/2006:

Huan c cua TC trc gi Kinh Lay N Vng Thien ang Tra Chua Nhat 21/05/2006

 

Ngay 20/05/2006:

TC bo nhiem HY Ivan Dias, TGM Bombay, An o, ve lam Tong Trng Bo Truyen Giao

 

Ngay 19/05/2006:

HY Sepe, ngi vung Napoli, Italia, sap c bo nhiem lam Tong Giam Muc Napoli

 

Ngay 18/05/2006:

Bai Giang cua c Cha Phaolo Bui Van oc trong Thanh Le Phong Chc Linh Muc

Buoi Tiep Kien Chung sang th T, ngay 17/05/2006, tai quang trng thanh Phero

c Thanh Cha Beneito XVI tiep Thu Tng BaLan

 

Ngay 17/05/2006:

Uy Ban Tu S trc thuoc HGM Viet Nam vieng tham muc vu gii Lien Tu S Hue

TC chap nhan n xin t nhiem cua c Cha Nguyen Tch c, giam muc Ban Me Thuot

 

Ngay 15/05/2006:

Nam Song Gianh Tnh Quang Bnh c Chuyen Giao Cho Giao Phan Vinh

Ch con lai 3 S Huynh Dong La San Hue nhng van co mot Le Bon Mang trong the

 

Ngay 14/05/2006:

Tong Tu Ngh cua hoi dong Men Thanh Gia Hue t ngay 21/4/2006 - 15/5/2006

Th Cua Ch Tan Tong Phu Trach Hoi Dong Men Thanh Gia Hue

 

Ngay 13/05/2006:

TC bo nhiem Lm Chau Ngoc Tri lam tan Giam Muc Chnh Toa Giao Phan a Nang

 

Ngay 10/05/2006:

Thong Cao cua TGM Thai Bnh bay to long tri an va cam ta en tat ca cac an nhan

 

Ngay 7/05/2006:

Giao Phan a Nang To Chc Ngay n Goi Cho Gii Tre

Ngay n Goi Tai Hue - Viet Nam, Cho Thay So N Tu Ngay Cang Gia Tang

 

Ngay 2/05/2006:

TC Beneito XVI hanh hng en en Thanh c Me cua Tnh Thng Thien Chua

 

Ngay 1/05/2006:

Huan c cua TC trc gi Kinh Lay N Vng Thien ang Tra Chua Nhat 30/04/2006

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .