RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 2 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 28/02/2006:

S iep cua TC Beneito XVI cho Ngay Quoc te Gii Tre lan th XXI

 

Ngay 27/02/2006:

Chng Trnh Mua Chay va Le Phuc Sinh 2006 cua TC Beneito XVI

Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat 26/02/2006 ve Y Ngha Mua Chay

 

Ngay 24/02/2006:

TC khuyen khch cac giam muc Bosni-Erzegovin hay xay dng hoa bnh

 

Ngay 23/02/2006:

Vai Phan ng sau khi c Giam Muc Hong Kong c vinh thang Hong Y

TC trieu tap tat ca cac Hong Y e cung nhau suy t va cau nguyen

TC cong bo danh sach 15 v Tan Hong Y va trieu tap Cong Ngh Hong Y

 

Ngay 22/02/2006:

c Thanh Cha Beneito XVI cong bo danh sach 15 v tan Hong Y

 

Ngay 21/02/2006:

Cuoc Hop Bao cua Ban Giam oc ai Vatican nhan dp ky niem 75 nam

Tng niem c Ong Giussani, v sang lap Phong Trao Hiep Thong va Giai Phong

 

Ngay 20/02/2006:

TC noi ve viec tr giup phat trien cac Quoc Gia vung quanh Sa Mac Sahara

Huan c cua c Thanh Cha Beneito XVI Tra Chua Nhat 19/02/2006

 

Ngay 19/02/2006:

Nhng Nhan nh cua TC ve Vai Tro cua tap ch Van Minh Cong Giao

 

Ngay 18/02/2006:

Phong Van c Ong Karel Kasteel ve S iep Mua Chay nam 2006

 

Ngay 15/02/2006:

TC Beneito XVI giai thch Li Kinh Ta n Magnificat cua Me Maria

 

Ngay 14/02/2006:

S iep Mua Chay nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat 12/02/2006

TC lu nhiem HY Camillo Ruini trong trach vu Chu Tch HGM Italia

Cac Giam Muc ban cua Phong Trao Focolare hop nhau tai Castel Gandolfo

An ban Thien Chua la Tnh Yeu a ban c hn 1 trieu 150 ngan ban

 

Ngay 13/02/2006:

TC chu toa cuoc Hop cac V ng au C Quan Trung ng Toa Thanh

 

Ngay 12/02/2006:

Vai nhan nh cua Toa Thanh ve van e phat trien xa hoi

 

Ngay 11/02/2006:

Buoi Tiep Kien TC danh cho cac Thanh Vien cua Bo Giao Ly c Tin

 

Ngay 9/02/2006:

Ket thuc viec lap an phong chan phc cho c Gioan Phaolo II ben BaLan

 

Ngay 9/02/2006:

TC gii thieu Thong iep au tien cua ngai: Thien Chua la Tnh Yeu

 

Ngay 8/02/2006:

TC giai thch noi dung chnh yeu cua Thong iep Thien Chua la Tnh Yeu

 

Ngay 6/02/2006:

TC Beneito XVI keu goi ton trong s song con ngi

 

Ngay 1/02/2006:

TC giai thch Vng Quoc cua Thien Chua khong co thong tr va an ap

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .