Thôøi Söï haèng tuaàn
vaø Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong thaùng 1~6 naêm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thôøi Söï trong thaùng 06/1999

Thôøi Söï trong thaùng 05/1999

Thôøi Söï trong thaùng 04/1999

Thôøi Söï trong thaùng 03/1999

Thôøi Söï trong thaùng 02/1999

Thôøi Söï trong thaùng 01/1999

Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 7~12 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong naêm 1997

Söù Ñieäp vaø Dieãn Vaên cuûa ÑTC
Nhöõng Baøi Giaûng vaø Huaán Ñöùc cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page