RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 6 nam 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/06/2005:

Vai chia se ve ao luat O-sin cua Tay Ban Nha

TC c hanh Thanh Le mng knh hai thanh Tong o Phero va Phaolo

 

Ngay 29/06/2005:

Chnh thc m an phong chan phc va phong thanh cho c Gioan Phaolo II

 

Ngay 28/06/2005:

Nhng li huan c cua c Beneito XVI vao Tra Chua Nhat 26/06/2005

Sau ngan tn hu tham d le an tang HY Jaime Sin, cu TGM Manila

 

Ngay 27/06/2005:

TC chnh thc cong bo Sach Toat Yeu Giao Ly an ban bang tieng Y

 

Ngay 26/06/2005:

Dien Van cua TC nhan dp vieng tham Tong Thong Italia ngay 24/06/2005

 

Ngay 25/06/2005:

Chu e cua S iep Ngay Quoc Te Hoa Bnh, mung 1/01/2006

Phong Van Lm Francis Kohn ve ai Hoi Gii Tre The Gii tai Colonia

 

Ngay 24/06/2005:

TC Beneito XVI en ien Quirinale e tham Tong Thong Italia

TC Beneito XVI sap i ngh he tai mien nui Val d'Aosta, Bac Italia

 

Ngay 23/06/2005:

Li Kinh cau xin s bau c cua c co Giao Hoang Gioan Phaolo II

 

Ngay 22/06/2005:

TGM Lajolo ket thuc 10 ngay vieng tham cac quoc gia ong nam a

TC Benedito XVI giai thch thanh vnh 123, bai ca cam ta Thien Chua

 

Ngay 21/06/2005:

Au Chau cua Thanh Bien c trong cuoc khung hoang cac nen van Hoa

TC gi ien Van Chia Buon khi hay tin c Hong Y Jaime Sin qua i

Chng trnh tong quat TC en tham d Ngay Quoc Te Gii Tre tai Colonia

HY Jaime Lachica Sin, cu TGM Manila, qua i ngay 21/06/2005

 

Ngay 20/06/2005:

HY Walter Kasper vieng tham Moscowa t ngay 20 en 23/06/2005

Dien T cua TC trong buoi tiep kien Muc S Samuel Kobia

 

Ngay 19/06/2005:

c Benedito XVI nhac en tnh lien i vi anh ch em t nan

 

Ngay 17/06/2005:

TC xac nhan rang tng lai cua nhan loai tuy thuoc vao gia nh

Uy Ban ac biet nghien cu ve nhng quy nh mi cho Le Phong Chan Phc

 

Ngay 16/06/2005:

TC tai xac nhan dan than cua Giao Hoi cho s hiep nhat nhng ngi Kito

 

Ngay 15/06/2005:

Sach Toat yeu Giao Ly Cong Giao se c trnh len TC vao tra 28/06/2005

TC giai thch Tv 122 li cau nguyen cua Tn Hu xin Thien Chua Thng Xot

Phong van HY Ratzinger trc khi c chon len ke v Thanh Phero

 

Ngay 13/06/2005:

Nhan vat mang b danh Deep Throat trong vu Watergate tai Hoa Ky

 

Ngay 12/06/2005:

TC nhac en tam quan trong cua Ngay Chua Nhat

TC loan bao trieu tap ai Hoi Giao Ly cho cac Tre Em Rc Le Lan au

Van Kien cho Ngay Quoc te Cau Nguyen cho s Thanh Hoa Cac Linh Muc

 

Ngay 11/06/2005:

Tong Th Ky cua Hoi ong The Gii Cac Giao Hoi en Tham TC

 

Ngay 10/06/2005:

Phong van linh muc Richard John Neuhaus ve c Benedito XVI

 

Ngay 8/06/2005:

TC giai thch Tv 110 Knh S Thien Chua la Khi au S Khon Ngoan

 

Ngay 7/06/2005:

c Tong Giam Muc John Foley noi ve Internet va Giao Hoi Cong Giao

TC bo nhiem HY Martino ac trach Quoc Gia Thanh Pho Vatican

Ngoai trng Nga gap g HY Sodano Quoc Vu Khanh Toa Thanh

 

Ngay 5/06/2005:

TC Benedito XVI nhac lai y ngha cua Le Knh Thanh Tam Chua Giesu

 

Ngay 4/06/2005:

Phong Van c Cha Renato Boccaro ve Dung Mao c Gioan Phaolo II

 

Ngay 3/06/2005:

TC bo nhiem TGM Stanislas Dziwisz lam TGM giao phan Krakow, Balan

 

Ngay 2/06/2005:

Ky Niem 25 nam ngay c Gioan Phaolo II en tham tru s UNESCO tai Paris

Toa Thanh Vatican phat hanh tem th co hnh cua TC Benedicto XVI

 

Ngay 1/06/2005:

Tien Cua va Quyen hanh khong phai la nhng gia tr ln nhat cua cuoc song

 

 


Tin Tc Thi S nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | |

Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: July 05, 2005 .