RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 10 nam 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/10/2007:

c Giam muc Thng Hai vui mng on tiep HY Scotland ngi ban tri ky cua ngai

Cong Bo e Tai Ngay The Gii Truyen Thong Xa Hoi 2008

Giai thch cua HY Bertone ve Le Phong Chan Phc 498 v T ao Tay Ban Nha

 

Ngay 29/10/2007:

Tong giao phan Seoul dang Thanh le ac biet e an ui cac gia nh b mat ngi than

Huan c cua TC vao Tra ngay Le phong chan phc cho 498 v t ao Tay Ban Nha

 

Ngay 28/10/2007:

Thong Bao ve ngay Le Cac Thanh cua cong oan Cong Giao Viet Nam tai Thai Lan

ai Chung Vien Ha Noi cung nghinh c Me Man Coi

Le Phong Chan Phc Cho 498 V T ao Tay Ban Nha

 

Ngay 27/10/2007:

Ban tng trnh hoi ngh chuyen e ve n Goi Tai A Chau Hom Nay

Nhng Li Khuyen Khch cua TC cho cac sinh vien nhan dp khai mac nam hoc mi

 

Ngay 26/10/2007:

Nhng tieu chuan c cac giam muc Uc Chau e ra cho cuoc bau c quoc hoi Uc

 

Ngay 25/10/2007:

Cac giam muc Viet Nam thanh lap cac uy ban mi nham ap ng nhu cau muc vu

D an cap Lua Giong, Phan Bon & Thuoc Tr Sau cho nhng lang b lut tai Nghe An

Nhng Hoat ong Lien Quan en Ngay Truyen Giao tai giao phan Hue

 

Ngay 24/10/2007:

c Tong Giam muc Nhat keu goi chau A gi tha sai sang Nhat

Xin Giup Xay Dng Nha Th Bnh Tho, Ha Tnh, Giao phan Vinh

 

Ngay 23/10/2007:

Giao x My Du cau cu tr giup cac nan nhan bao lut

Sinh vien Viet Nam tham nha dng lao Thai Lan

 

Ngay 22/10/2007:

Giao hoi Viet Nam co the giup Trung Quoc va Vatican thong hieu nhau

 

Ngay 21/10/2007:

Tng Thuat Thanh Le Ban B Tch Them Sc tai Giao X Dan Tru, Bac Ninh

Chng nhan tnh yeu, Nghi thc sai i cua ai Chung Vien Ha Noi

 

Ngay 20/10/2007:

Thanh lap hai trung tam nghien cu ton giao tai Ha Noi va Saigon

 

Ngay 18/10/2007:

Nha cam quyen Myanmar thay oi chien thuat hn la bay to thien ch dan chu

 

Ngay 17/10/2007:

Cong Bang, Trach Nhiem va Lien i Trong Viec Dan Than Xa Hoi Cua Giao Hoi

Cong Bnh Xa Hoi Theo Quan iem Cong Giao

Bai thuyet trnh cua Lm Nguyen Thai Hp tai Hoi thao quoc te ve Lien i xa hoi

Bai thuyet trnh cua c cha Bui Van oc tai Hoi thao quoc te ve Cong bang xa hoi

TC Bien c 16 tuyen bo trieu tap cong ngh bo nhiem 23 Hong Y mi

Be mac Hoi Thao Quoc Te ve Cong Bnh Xa Hoi va Trach Nhiem Xa Hoi tai VN

 

Ngay 16/10/2007:

Tng thuat cu tr cn bao lut so 5, Lekima, tai Nghe An

Cac an S Phap len tieng to cao nhng an ap cua chnh quyen tai Myanmar

 

Ngay 15/10/2007:

Cac n tu cap hoc bong cho hoc sinh sinh vien nham giup ho vt qua ngheo oi

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 14/10/2007

Khai mac Hoi Thao quoc te ve Cong bang Xa hoi va Trach nhiem Xa hoi tai VN

Chng trnh Hoi Thao ve Cong bang Xa hoi va Trach nhiem Xa hoi tai VN

 

Ngay 13/10/2007:

Khanh Thanh Nha Th Chnh Toa Giao Phan Thai Bnh

 

Ngay 12/10/2007:

Danh Sach Ban Thng Vu Va Cac Uy Ban HGM VN Nhiem Ky 2007-2010

Ban uc Ket ai Hoi cua HGM Viet Nam Lan X (T ngay 8-12/10-2007)

Th Chung 2007 HGM VN: Giao duc hom nay, Xa hoi va Giao hoi ngay mai

CV Ha Noi han hoan on chao qui c Cha trong HGM Viet Nam

TC bo nhiem Cha Giuse ang c Ngan lam Giam Muc Lang Sn Cao Bang

 

Ngay 11/10/2007:

HGM Viet Nam ti tham va dang Thanh le tai Nha th Chnh Toa Ha Noi

 

Ngay 10/10/2007:

TC bo nhiem hai tan thanh vien cua Hoi ong Toa Thanh ve Khoa Hoc

 

Ngay 9/10/2007:

Tam s cua mot Tan Linh Muc nhan dp tr lai tham ai Chung Vien Ha Noi

c Cha Giuse Vu Duy Thong Noi Chuyen tai ai Chung Vien Ha Noi

Thanh Le Ta n cua 7 Tan Linh Muc Giao Phan Thai Bnh tai CV Ha Noi

 

Ngay 8/10/2007:

c cha Giuse Chau Ngoc Tri noi chuyen tai ai Chung Vien Ha Noi

Hoi ong Giam Muc Viet Nam bat au Ky Hop ai Hoi Thng Nien tai Ha Noi

Chuyen Tham Trung Quoc Se a GH Trung Quoc Va Viet Nam Lai Gan Nhau

Nhng Li Huan c cua TC trc gi kinh Truyen Tin vao Tra 7/10/2007

 

Ngay 7/10/2007:

Cong oan Viet Nam tai Bangkok, Thai Lan, Mng Le Me Man Coi

Giao X An Van, Hue, Mng Bon Mang Tren Ngoi Thanh ng 100 Tuoi

Thanh Le Cau Nguyen Cho Nam Hoc Mi Cua Sinh Vien TGP Ha Noi

 

Ngay 6/10/2007:

Dien Van cua TC khi tiep kien Uy ban Quoc Te Cac Than Hoc Gia Cong Giao

 

Ngay 5/10/2007:

TC tiep Chu Tch Hoi Quoc Te Nhng Ngi Do Thai vao th Hai 8/10/2007

 

Ngay 4/10/2007:

c Cha Chu Tch HGM Nam Han co mat trong phai oan vieng tham Bac Han

 

Ngay 1/10/2007:

TC Beneicto XVI keu goi hoa bnh cho Myanmar va hoa giai cho Trieu Tien

Thong bao cac Thanh Le tieng Viet cua Cong oan Viet Nam tai Thai Lan

 


Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 08, 2007 .