RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 3 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/03/2008:

Ngi Cong giao Philippines tat thiet b ien va lan hat cau cho Me Trai at

Ban giao va Tong ket hoat ong trong 10 nam qua cua Van Phong Th Ky

 

Ngay 30/03/2008:

Le khanh thanh nha th giao ho Y Quan Giao x Mang Sn TGP Ha Noi

 

Ngay 29/03/2008:

Thanh le ta n mng ky niem 15 nam thanh lap Gia nh Truyen Tin

Thanh le ta n nhan dp 10 nam HY GB Pham Minh Man ve Saigon

 

Ngay 28/03/2008:

Tien quyen gop trong Tuan Thanh e mua bao hiem cho giao dan ngheo

 

Ngay 27/03/2008:

Cong ong Dan Chua Viet Nam c hanh Nam Thanh 2010

 

Ngay 26/03/2008:

Ngi Cong giao Viet Nam tham d em canh thc mua Chay

ai Chung vien Sao Bien Nha Trang c phep tuyen sinh hang nam

Phai oan CV Hue vieng tham va dang Le tai CV Ha Noi

 

Ngay 25/03/2008:

Cac thanh nhan con song va a qua i

 

Ngay 24/03/2008:

TC thuc giuc tm giai phap hoa bnh cho cac vung b khung hoang

Cuoc Hanh Hng Phuc Sinh cua ai Chung Vien Giuse Ha Noi

 

Ngay 23/03/2008:

S iep Phuc Sinh nam 2008 cua c Thanh Cha Beneito XVI

 

Ngay 22/03/2008:

Hn 2,000 tan tong nhan lanh B Tch Ra Toi tai Kontum

Thanh Le Phuc Sinh 2008 tai Nha Th Chnh Toa Ha Noi

 

Ngay 21/03/2008:

Tm Lai Nguon Mach tai Sinh

Loan bao Tin Mng yeu thng

Bai suy niem buoi i ang Thanh Gia tai h trng Colosseo

 

Ngay 20/03/2008:

c Thanh cha keu goi oi thoai hoa bnh va khoan dung Tay Tang

Thanh le au tien tai Sa Pa sau 54 nam cung co c tin cua ngi Cong giao

Giao hoi Viet Nam thuc giuc phuc vu ngi ngheo nh nhiem vu c ban

Nhng ngi dan Han Quoc thng tiec v sang lap phong trao Focolare

Linh Muc, Ban Hu Cua Chua

TC c hanh Thanh Le lam phep Dau va Thanh Le Tiec Ly

 

Ngay 18/03/2008:

Mot giam muc khen ngi cac n tu va phu n Viet Nam v s phuc vu cua ho

c Hong Y Quoc vu khanh chu s le an tang Ch Chiara Lubich

Ngi d tong Campuchia vt qua th thach e lanh nhan B tch Ra toi

Hoi giao va Kito giao Indonesia phan oi bo phim Ha Lan ve Hoi giao

Mot bang chng ve Long Thng Xot cua Chua Giesu

 

Ngay 17/03/2008:

Mot v kch mua Chay khang nh s bnh ang cua phu n trong Giao hoi

Tuan Thanh cho Ngi Khuyet Tat

 

Ngay 14/03/2008:

Ngi Cong giao Pakistan hao hc tham gia phuc vu trong mua Chay

Cac giam muc Cong giao Pakistan len an cac vu anh bom va bao lc

 

Ngay 13/03/2008:

c Tong Giam Muc Paulos Faraj Raho, ngi b bat coc tai Iraq, a qua i

 

Ngay 11/03/2008:

Sinh Vien Cong Giao Gap G c KiTo Tai Dong Thien An Hue

 

Ngay 10/03/2008:

Uy ban Giao hoang ve Trung Quoc to chc cuoc hop au tien tai Vatican

 

Ngay 7/03/2008:

Chnh phu Campuchia to chc cuoc hop lien ton quoc gia au tien

Cac d an y te cua Giao hoi giup cac n Kito hu b gat ra ben le xa hoi

 

Ngay 5/03/2008:

GM Thai Bnh thuc giuc nganh y e cao tnh thanh thieng cua s song

Ngi Cong giao Goa cam nghiem khi i chang ang Thanh gia tren oi

Vai Nhan nh cua TC Beneito XVI ve Moi Sinh trong S iep Hoa Bnh

 

Ngay 4/03/2008:

Cac giam muc Han Quoc nang cap uy ban ao c sinh hoc

Cac tu s ben ngoai Manila tham gia cac cuoc tap trung keu goi s that

c Cha Giuse Nguyen Ch Linh en Tham ai Chung Vien Ha Noi

Vai Suy Ngh ve Hoc Thuyet Xa Hoi Cong Giao va Moi Sinh

 

Ngay 3/03/2008:

Thanh le an tang au tien cho ngi vung sau xa sau bon thap nien

Phu n A Chau ngay cang c trao quyen trong Giao hoi

 

Ngay 2/03/2008:

Sang mat tam hon

 

Ngay 1/03/2008:

Nhat ky lien quan ti vu at giao x Thanh Cam 2008

Cac N Tu Dong Con c Me Giup Benh Nhan Vt Qua Cn Gia Ret

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 11, 2008 .