RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 9 nam 2005

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/09/2005:

Nhng ch th mi ve viec Tuyen Phong Thanh va Chan Phc

 

Ngay 29/09/2005:

Phai oan Cac Giam Muc Phap tham d Khoa Hop THGM The Gii

c Thanh Cha Beneito XVI c mi en vieng tham Cong Hoa Serbie

 

Ngay 27/09/2005:

Huan c cua TC tra Chua Nhat 25/09/2005: B Tch Thanh The va c Ai

 

Ngay 25/09/2005:

TC se ket thuc ky ngh he tai ien Castel Gandolfo va tr ve lai Vatican

 

Ngay 22/09/2005:

ai Truyen Hnh Ba Lan phong van c Thanh Cha Beneito XVI

 

Ngay 21/09/2005:

Cac Giam Muc c va Ba Lan ky Tuyen Ngon Chung co vo s Hoa Giai

 

Ngay 20/09/2005:

HY Karl Lehmann tai ac c Chu Tch Hoi ong Giam Muc c nhiem ky 4

 

Ngay 19/09/2005:

TC nhac ac biet en moi tng quan gia b tch Thanh The va Linh Muc

 

Ngay 16/09/2005:

TC tiep kien cac tham d vien ai Hoi Ngh Quoc Te ve Kinh Thanh

 

Ngay 15/09/2005:

c Thanh Cha Beneito XVI tiep kien hai v ai Giao Trng Do Thai

 

Ngay 14/09/2005:

TC noi ve Y Ngha cua Le Suy Ton Thanh Gia Chua trong Nam Thanh The

 

Ngay 12/09/2005:

Phan ng cua Nha Nc Trung Quoc ve viec TC mi 4 giam muc Trung Quoc

 

Ngay 9/09/2005:

Phan ng oi vi viec TC mi 4 giam muc Trung Quoc tham d THGM

 

Ngay 8/09/2005:

Hoi Ngh Quoc Te ve Kinh Thanh tai Roma t ngay 14 en 18/09/2005

Ky niem 175 nam c Me hien ra cho n tu Catherine Laboure

TC bo nhiem 4 v Giam Muc Trung Quoc lam thanh vien tham d THGM

 

Ngay 7/09/2005:

TC noi ve Vai Tro Trung Tam cua Chua Kito trong lch s nhan loai

 

Ngay 6/09/2005:

So ngi chet trong tran bao lut Katrina co the len ti 10,000 ngi

 

Ngay 5/09/2005:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 4/09/2005

TC Benedito XVI gi qua tiep cu ti cac nan nhan Bao Lut Katrina

 

Ngay 3/09/2005:

TC se chu s Thanh Le Phong Thanh cho 5 v Chan Phc ngay 23/10/2005

 

Ngay 2/09/2005:

Vai net tong quat ve tnh hnh nhng ngi Viet gap nan v bao Katrina

Hoi Hiep S Columbus chi 2.5 trieu my kim e giup cac nan nhan Katrina

Quoc Hoi Hoa Ky a ong y chi 10.5 ty my kim cap cu thien tai Katrina

 

Ngay 1/09/2005:

Phat hanh Ban Dch Tieng Phap cuon Toat Yeu Giao Ly Cong Giao

 

 


Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 20, 2024 .