Thôøi Söï haèng tuaàn
vaø Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong thaùng 7~12 naêm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thôøi Söï trong thaùng 12/1999 Thôøi Söï trong thaùng 11/1999 Thôøi Söï trong thaùng 10/1999 Thôøi Söï trong thaùng 09/1999 Thôøi Söï trong thaùng 08/1999 Thôøi Söï trong thaùng 07/1999 Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 1999
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 7~12 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong naêm 1997

Söù Ñieäp vaø Dieãn Vaên cuûa ÑTC
Nhöõng Baøi Giaûng vaø Huaán Ñöùc cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page