RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 03 nam 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/03/2004:

TC gi s iep cho Dien an Gii Tre lan th VIII

TC giai thch ve Ca Vnh cua Ngi c cu roi

 

Ngay 29/03/2004:

Li keu goi cua TC cho Hoa Bnh tai Vung ai Ho Phi Chau

 

Ngay 26/03/2004:

Ky niem 40 nam cong bo Hien Che ve  Phung Vu Thanh

Thanh le cau nguyen cho nhng nan nhan vu no bom khung bo

TC lu y cac giam muc Uc Chau ve hien tng tran tuc hoa

 

Ngay 25/03/2004:

Dien an Quoc Te Gii Tre lan th VIII 31/03 ~ 4/04/2004

 

Ngay 24/03/2004:

TC nhan giai thng quoc te Charlemagne v a co vo Hoa Bnh

Tap Sach Mi cua TC: Nao chung ta hay len ng

TC nhac lai viec Tan Hien cho Me Maria cach ay 20 nam

 

Ngay 23/03/2004:

c Hong Y RUINI len an nhng tan cong khung bo

 

Ngay 22/03/2004:

Toa Thanh len an viec Israel am sat v lanh tu Hamas

 

Ngay 21/03/2004:

TC chu s Thanh Le phong Chan Phc ngay 21/03/2004

TC khong en tham Ao Quoc trong hai ngay 22 va 23/05/2004

 

Ngay 19/03/2004:

c S Than Toa Thanh tai Iraq nhan nh ve hien tnh tai Iraq

TC tiep kien HY TGM Madrid sau cuoc No Bom Khung Bo

 

Ngay 18/03/2004:

Vai phan ng tai My Chau oi vi phim Cuoc Thng Kho

Vai Con So ve Hong Y oan hien nay

 

Ngay 17/03/2004:

Nhng Chi Tiet Lien Quan en Bo Phim Cuoc Thng Kho

Bien Phap An Ninh a c ap dung nghiem nhat tai Vatican

TC ton phong 4 v tan chan phc vao Chua Nhat 21/03/2004

 

Ngay 16/03/2004:

TC tiep kien Tai T JIM Caviezel ngi ong vai Chua Giesu

 

Ngay 14/03/2004:

Chnh Thong yeu cau nhac en kito giao trong Hien Phap Au Chau

TC Gioan Phaolo II len an nhng hanh ong khung bo

 

Ngay 12/03/2004:

Dan bieu ngh s Ukraine xin thanh lap Toa Giao Chu ong phng

TC khuyen khch ng nga long trc hien tng tran tuc hoa

 

Ngay 11/03/2004:

Phan ng cua HGM Liban ve Bo Phim Cuoc Thng Kho

Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong Toa Thanh ve Van Hoa

 

Ngay 10/03/2004:

TC vieng tham Hoi ng Do Thai tai Roma 23/05/2004

TC keu goi nhng ngi cong giao ng chieu theo bao lc

Vai Net ve Trieu Giao Hoang cua c  Gioan Phaolo II

 

Ngay 9/03/2004:

Sc manh cua nhng phng tien truyen thong xa hoi

 

Ngay 8/03/2004:

Huan c cua TC vao tra Chua Nhat th II mua chay (7/03/2004)

 

Ngay 7/03/2004:

Bo Phim Cuoc Thng Kho ong gop hu hieu cho cuoc oi thoai

 

Ngay 5/03/2004:

Tap sach Ch Dan Ap Dung Tong Huan Hau THGM

S iep cua Uy Ban Giao Hoang ve Chau My Latinh

 

Ngay 4/03/2004:

HY Cottier nhan nh ve Thong iep ang Cu Chuoc Con Ngi

 

Ngay 3/03/2004:

Vai con so thong ke ve Dong Ten

Hoi ong Truyen Thong Xa Hoi mng ky niem 40 Nam Thanh Lap

TC tiep kien Tong Thong c vao th Bay mung 6/03/2004

 

Ngay 2/03/2004:

S iep cua TC cho ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004

 

Ngay 1/03/2004:

S iep cua TC cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XIX

Nhng li nhan nhu cua TC cho cac Giam Muc Phap

Nhng Li Nhan Nhu cua TC vao Tra Chua Nhat 29/02/2004

 


Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | |

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 06, 2004 .