RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 3 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/03/2006:

Chuyen Vieng Tham cua TC tai Lien Bang Nga la ieu cha c ngh ti

Tng thuat buoi tiep kien chung cua TC vao sang th T, ngay 29/03/2006

 

Ngay 29/03/2006:

Chnh Quyen cam ban Ru doc theo lo trnh tham vieng cua TC tai Balan

Nhng Sinh Hoat Ky Niem Mot Nam c Gioan Phaolo II qua i

TC Beneito XVI se khong i tham Vng Quoc Anh vao nam 2007

 

Ngay 28/03/2006:

Tng Thuat Buoi Tiep Kien TC danh cho quy Tan Hong Y va quy Than Nhan

 

Ngay 27/03/2006:

Tap Sach cua Ky Gia BaLan ve nhng Phep la cua c Gioan Phaolo II

S Thanh Thien cua c Gioan Phaolo II khong can c chng minh na

TC nhac en nhng cong oan kito chu au kho b bach hai v c Tin

 

Ngay 26/03/2006:

Bai giang cua TC trong Thanh Le ong Te vi 15 v tan Hong Y ngay 25/03/2006

TC Beneito XVI c hanh Thanh Le trao Nhan Hong Y cho 15 v tan Hong Y

 

Ngay 25/03/2006:

Bai giang cua TC trong dp Phong tc cho 15 v Tan Hong Y ngay 24/03/2006

TC Beneito XVI c hanh nghi le Phong Tc Hong Y cho 15 tan Hong Y

 

Ngay 24/03/2006:

TC trieu tap quy v Hong Y e c hanh ngay cau nguyen va thao luan

 

Ngay 21/03/2006:

HY Paul Poupard ai dien TC c hanh thanh le Knh Thanh Bien c

 

Ngay 19/03/2006:

Gii Lao ong Mng Le Giuse va chuc Mng Quan Thay cua TC

Mot ca benh au tien Ai Cap b nhiem vi khuan H5N1 va a qua i

 

Ngay 15/03/2006:

Dien Van cua TC nhan ky niem 40 nam cong bo Sac Lenh ve Truyen Giao

 

Ngay 13/03/2006:

Huan c cua TC vao tra 12/03/2006: y ngha bien co Chua Bien Hnh

 

Ngay 11/03/2006:

Vai Li Tam Tnh cua TC vao luc ket thuc Tuan Phong Mua Chay 2006

 

Ngay 9/03/2006:

Co nhng linh muc BaLan cong tac vi mat vu cua ang Cong San BaLan

Nhng Gi Y Suy Niem Tuan Phong cho TC vao sang th Nam 9/03/2006

 

Ngay 8/03/2006:

Nhng bai giao ly cho Cuoc Gap G Quoc Te Cac Gia nh a san sang

Nhng Gi Y Suy Niem Tuan Phong cho TC vao sang th T 8/03/2006

 

Ngay 7/03/2006:

Nhng Gi Y Suy Niem Tuan Phong cho TC vao sang th Ba 7/03/2006

Nhng Gi Y Suy Niem Tuan Phong cho TC vao sang th Hai 6/03/2006

 

Ngay 6/03/2006:

Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat I Mua Chay mung 5/03/2006

Vai net ve Nha Nguyen Redemptoris Mater (Me cua ang Cu Chuoc)

 

Ngay 4/03/2006:

Bai Huan c cua TC Beneito XVI ve Y Ngha cua Mua Chay

 

Ngay 3/03/2006:

TC cho biet se suy ngh them ve vai tro cua ngi n trong giao hoi

Moi ngay co khoang 15 ngan tn hu vieng phan mo cua c Gioan Phaolo II

 

Ngay 2/03/2006:

c Thanh Cha tiep kien hang giao s Roma

 

Ngay 1/03/2006:

TC c hanh Le Tro tai Vng Cung Thanh ng Santa Sabina, Roma

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .