Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 51 -

 

Yavê chống lại Babylon

1 Yavê phán thế này:

Này Ta sẽ cho nổi dậy chướng khí tru diệt trên Babel và dân cư "Trung tâm phiến loạn với Ta".

2 Ta sẽ sai đến Babel những tay rê lúa

chúng sẽ rê, chúng phá sạch đất nó

khi chúng hạ trại vây quanh đánh nó trong ngày tai họa.

3 Người trương cung đừng có nới tay,

kẻ mặc giáp trụ cũng đừng lơi sức, trai tráng của nó, đừng tha,

trên tất cả đạo binh của nó, hãy ra án hiến phù!

4 Tử sĩ ngã gục lăn lóc khắp xứ Kanđu,

và những đứa chết đâm, nơi các phố phường của nó.

5 Ðất chúng dẫy đầy tội vạ trước mặt Ðấng Thánh của Israel.

Nhưng Israel và Yuđa không lâm phải góa

mất Thiên Chúa của chúng, Yavê các cơ binh.

6 Trốn đi khỏi giữa Babel, (mỗi người hãy lo thoát mạng)

đừng để mình tử thương vạ lây với nó,

vì đây là thời báo thù của Yavê, lúc Người trả nó rạch ròi công bình.

7 Babel là chiếc chén vàng trong tay Yavê,

nó đã làm cho cả thiên hạ say túy lúy:

Các dân tộc đã uống rượu của nó, bởi thế các dân tộc đã hóa điên!

8 Thình lình Babel lăn xuống và vỡ tan tành: Hãy rú lên khóc nó,

hãy lấy dầu bóp cơn đau của nó, họa chăng nói sẽ được lành.

"9 Chúng tôi đã cố chữa lành Babel, nhưng nó không lành!

Thôi kệ nó! Ta đi, ai về quê nấy"

Vì án của nó đã đụng thấu trời, và bốc cao lên đến tầng mây.

10 Yavê đã tỏ ra chính nghĩa của ta; đến nào! Ở Sion ta hãy thuật lại

công việc của Yavê, Thiên Chúa ta (thờ).

11 Hãy vót tên, hãy nhét đầy bao!

Yavê đã thức tỉnh khí khái các vua Mêđi, vì để chống lại Babel, Người đã lập kế để hủy diệt nó, vì đây là cuộc báo thù của Ðức Yavê, cuộc báo thù cho Ðền thờ của Người.

12 Bên tường Babel, hãy nêu cờ hiệu; hãy tăng cường điếm canh,

hãy cắt quân canh, hãy dàn sẵn đội mai phục, vì Yavê đã lập kế,

Người sẽ thi hành điều Người đã phán về dân cư Babel.

13 Ngươi ở bên làn nước lớn, ngươi lắm kho nhiều của,

nhưng vận cùng của ngươi đã đến, đoản mệnh mất rồi!

14 Yavê các cơ binh đã thề trên mạng của Người:

Nơi ngươi, Ta sẽ dồn ngươi đầy như châu chấu

và chúng sẽ xướng hồ khoan mà đánh ngươi!

15 Ðấng ra sức mạnh làm nên cõi đất,

khôn ngoan, Người kê vững dương gian,

trí hiểu của Người đã căng tầng trời.

16 Người lên tiếng, nước trên trời gầm vang,

Người cho mây tự mút cùng cõi đất ùn lên,

Người làm sấm chớp dọn mưa,

Người kéo gió ra từ trong kho của Người.

17 Mọi người đều là cục súc vô tri,

các thợ kim hoàn xấu hổ với tượng thần (làm ra),

tượng đúc của nó, một trò lừa dối, trong đó không có hơi thở.

18 Chúng là khí gió, một trò lố bịch,

thời chúng bị hỏi tội, chúng sẽ diệt vong.

19 Nhưng không thế "Phần của Yacob", Người đã nắn cả càn khôn

và Israel là chi tộc cơ nghiệp của Người.

Yavê các cơ binh là Danh Người.

 

Babel: Vai trò và tội vạ

20 Ngươi là cái búa Ta dùng, một lợi khí chiến tranh,

Ta đã dùng ngươi để đập tan các dân tộc,

Ta đã dùng người để hủy diệt các nước.

21 Ta đã dùng ngươi để đập tan ngựa với kỵ sĩ,

Ta đã dùng ngươi để đập tan xe với người đánh xe,

22 Ta đã dùng ngươi để đập tan đàn ông, đàn bà,

Ta đã dùng ngươi để đập tan già với trẻ,

Ta đã dùng ngươi để đập tan trai tráng với gái tân,

23 Ta đã dùng ngươi để đập tan mục đồng với đàn thú,

Ta đã dùng ngươi để đập tan thợ cày với bò kéo,

Ta đã dùng ngươi để đập tan tổng trấn và khâm sai!

24 Nhưng trước mặt các ngươi,

Ta sẽ hoàn trả lại cho Babel và dân cư Kanđu,

tất cả sự dữ chúng đã làm ở Sion - sấm của Yavê -

25 Này Ta chống lại ngươi, hỡi núi tru diệt - sấm của Yavê --

kẻ đã tru diệt cả thiên hạ; Ta giương tay chống lại ngươi,

từ trên các đá tảng, Ta sẽ vần ngươi xuống,

Ta sẽ biến ngươi thành núi hỏa hào,

26 khiến từ nơi ngươi không sao moi được

một viên đá góc, hay một viên đá móng,

vì ngươi sẽ là hoang địa muôn đời - sấm của Yavê!

27 Trong xứ hãy nêu cờ hiệu, hãy thổi loa giữa các dân,

để đánh nó, hãy chuẩn bị các dân, hãy hiệu triệu các nước,

-- Ararat, Minni, Askênaz - hãy đặt thư lại trưng binh,

hãy phóc lên ngựa, (một đàn) đông nghịt như châu chấu!

28 Ðể đánh nó, hãy chuẩn bị các dân,

các vua Mêđi, các tổng trấn và quan lại cùng toàn xứ dưới quyền.

29 Ðất run lên đòi cơn giãy dụa,

khi mưu định của Yavê về Babel đã ứng nghiệm,

là biến đất Babel nên điều kinh rởn, xứ không người ở.

30 Anh hùng Babel đã thôi chiến đấu, chúng ngồi yên trong đồn,

sức dũng cảm của chúng đã cạn, chúng hóa nên một bầy nhi nữ.

Ðịch đã đốt nhà, đập gãy các then cổng.

31 Tay sai chạy đón tay sai, kẻ đem tin đón gặp kẻ đem tin

để báo cho vua Babel biết: Mọi phía thành đã thất thủ,

32 các lối băng qua bị chiếm, các vọng canh bị đốt cháy,

và quân ra trận tiền thì hoảng hốt.

33 Vì Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này:

Nữ tử Babel nên như sân phơi vào kỳ người ta bện lại,

chỉ còn ít nữa: Vụ mùa sẽ được đem về đó.

 

Yavê rửa hận cho Yêrusalem

34 Nabukôđônôsor, vua Babel, đã ăn thịt, rán mỡ tôi,

rồi nó đã gạt qua bên như cái đĩa không, như thuồng luồng,

nó đã nuốt chửng tôi, tôi có gì ngon, nó đã nhét đầy bụng nó.

35 Dân ở Sion hãy nói:

"Ước gì hung bạo xương thịt tôi chịu trút xuống Babel",

và Yêrusalem hãy nói:

"Ước gì máu tôi đổ xuống đầu dân ở Kanđu!"

36 Cho nên Yavê phán thế này:

Này Ta sẽ tranh tụng cho quyền lợi ngươi,

Ta sẽ đảm nhận mối thù của ngươi, Ta sẽ tát biển của nó,

và mạch suối của nó, Ta sẽ làm khô.

37 Babylon sẽ thành đống đá vụn, ổ của sài lang,

một điều kinh rợn, bắt thiên hạ phải huýt gió, xứ không người ở!

38 Cùng nhau, chúng gầm lên như đàn sư tử,

chúng gầm vang như bầy sư tử non.

39 Chúng đang hăng tiết, Ta chuốc rượu nồng,

Ta cho chúng say choáng váng, cho chung lăn ngủ,

giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ còn trở dậy - sấm của Yavê.

40 Ta dẫn chúng xuống lò sát sinh, như bầy chiên con,

như những cừu đực, như đàn dê tơ.

 

Ai ca cho Babylon

41 Làm sao Sêsak đã bị hạ, và vinh dự của cả hoàn vũ đã bị bắt?

Làm sao nó đã nên đồ kinh rợn, Babel (ngất nghểu) giữa muôn dân?

42 Biển đã tràn vào Babel, sóng đã gầm vang bủa lên nó!

43 Các thành của nó đã nên đồ kinh rợn, đất hạn hán,

một chốn hoang giao, xứ tuyệt nhiên không ai ở,

và không phàm nhân nào lui tới.

 

Bel và Babel

44 Ta sẽ hỏi tội Bel ở Babel; điều nó nuốt, Ta sẽ móc khỏi miệng,

các dân tộc sẽ không còn tuôn đến với nó

và cả tường thành Babel cũng sẽ sập đổ!

45 Hãy ra khỏi giữa nó, hỡi dân Ta, mỗi người hãy lo thoát mạng,

trước cơn giận hỏa hào của Ðức Yavê!

46 Ðừng để mình ra mềm lòng, đừng sợ những tin đồn đại trong xứ,

năm nay đồn thổi thế này, sang năm đồn thổi thế khác,

hung bạo hoành hành trong xứ, và bạo chúa kế tiếp bạo chúa.

47 Cho nên này sẽ đến những ngày Ta hỏi tội các thần tượng Babel,

và tất cả xứ nó sẽ phải xấu hổ,

và tất cả những tử sĩ sẽ ngã gục trong lòng nó.

48 Bấy giờ trên Babel, trời đất cất tiếng reo hò,

cùng với tất cả mọi sự trong trời đất,

vì từ Bắc phương sẽ đến, những kẻ tàn phá nó - sấm của Yavê.

49 Vì các kẻ tử nạn của Israel, Babel sẽ ngã gục, cũng như vì Babel,

các kẻ tử nạn trên toàn cõi đất đã ngã gục!

50 Hỡi những kẻ đã thoát chết vì gươm,

từ nơi xa vời hay nhớ đến Yavê,

và Yêrusalem hãy là mối canh cánh bên lòng các ngươi!

"-- 51 Chúng tôi xấu hổ phải nghe tin về những ô nhục,

thẹn thuồng trùm mặt chúng tôi: Vì dân nước khác đã đến

đánh vào các điện thờ Nhà của Yavê".

52 -- Cho nên, này sẽ đến những ngày -- sấm của Yavê,

Ta sẽ hỏi tội các thần tượng của nó

và trên toàn xứ nó, quân chết đâm sẽ rên xiết.

53 Cho dù Babel leo thấu trời, cho dù nó dựng đài uy lực cao chót vót,

Ta ra lịnh và quân tàn phá sẽ vào - sấm của Yavê.

54 Từ Babel, có tiếng kêu la, một sự đổ vỡ lớn lao vọng từ xứ Kanđu,

55 Vì Yavê tàn phá Babel:

Người đã bóp tiếng oang oang của nó chết nghỉm,

cho dù sóng của nó gầm vang như thủy triều, và vang dậy om sòm!

56 Vì kẻ tàn phá đến đánh Babel, anh hùng của nó đều bị bắt,

cung nỏ của nó gãy tan, vì Yavê là Thiên Chúa báo phục,

Người sẽ báo trả rạch ròi.

57 Các vương công cùng hạng khôn ngoan,

tổng trấn, quan lại với anh hùng của nó,

Ta sẽ làm cho say, khiến chúng sẽ lăn ngủ giấc ngủ ngàn thu,

không bao giờ còn trở dậy.

-- Sấm của Ðức Vua, Yavê các cơ binh là Danh Người.

58 Yavê các cơ binh phán thế này:

Tường lũy Babel, (kinh thành) rộng lớn sẽ bị đàn phẳng,

những cổng cao ngất của nó sẽ bị lửa thiêu.

Thế đó, các dân vất vả cho cái hư không,

và các nước mệt thân cho mồi lửa.

 

Lời sấm quăng xuống sông Phơrat

59 Ðiều Yêrêmya đã truyền dạy Sơrayah, con của Nêriyah, con của Makhsêyah, thời ông tháp tùng Sêđêqya, vua Yuđa đi Babel, năm thứ tư triều vua ấy - Sơrayah là quan tiên khu. 60 Yêrêmya đã viết tất cả cái tai họa sẽ đến cho Babel vào một văn thư, tất cả các lời này viết về Babel. 61 Yêrêmya nói với Sơrayah: "Khi ông đến Babel, ông sẽ liệu sao đọc lên tất cả các lời này. 62 Ông sẽ nói: "Lạy Yavê, chính Người đã phán về chốn này là sẽ tiêu hủy nó, khiến nơi đó sẽ chẳng còn ai ở từ loài người cho đến thú vật, vì nó sẽ là những hoang địa muôn đời". 63 Ðọc xong tờ ấy, ông sẽ cột nó vào một hòn đá, đoạn quăng nó xuống lòng (sông) Phơrat, 64 mà nói: "Babel sẽ chìm xuống như thế; và nó sẽ không ngoi lên lại được sau tai họa Ta sẽ giáng xuống trên nó".

Cho đến đây, các lời của Yêrêmya.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page