Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 11 -

 

Vi phạm Giao ước

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya rằng: 2 Các ngươi hãy nghe các lời Giao ước này. Người sẽ nói các lời ấy cho người Yuđa và dân cư Yêrusalem. 3 Ngươi sẽ nói với chúng: Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ðồ chúc dữ, người nào không nghe các lời của Giao ước này. 4 (Giao ước) Ta đã truyền dạy cha ông các ngươi ngày Ta đem chúng ra khỏi đất Aicập, các lò sắt nung sắt, mà rằng: Các ngươi hãy nghe tiếng Ta và làm theo mọi điều Ta truyền dạy các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, 5 ngõ hầu Ta làm ứng nghiệm lời Ta đã thề với cha ông các ngươi, là ban cho chúng đất tràn lan sữa mật, như ngày hôm nay. Ta đã đáp lại và thưa: Amen! Lạy Yavê. 6 Và Yavê đã phán với tôi: Hãy rao tất cả các lời này trong các thành Yuđa và nơi phố xá Yêrusalem mà rằng: Hãy nghe các lời của Giao ước này và hãy làm theo như thế. 7 Ta đã từng đoan chứng với cha ông các ngươi, từ sớm và không ngớt, từ ngày Ta đem chúng lên khỏi đất Aicập cho đến ngày nay, mà rằng: Hãy nghe tiếng Ta! 8 Nhưng chúng đã không nghe, không ghé tai lại, chúng đã đi theo sự ngoan cố của lòng dạ xấu xa chúng, nên Ta đã kéo xuống trên chúng tất cả các lời Giao ước này, Giao ước Ta đã truyền cho chúng phải thi hành, và chúng đã chẳng thi hành.

9 Yavê phán với tôi: Ðã có sự toa rập cùng nhau giữa người Yuđa và dân cư Yêrusalem. 10 Chúng đã trở lại với những tội lỗi của tổ tiên chúng, những kẻ đã không màng nghe các lời của Ta; cả chúng nữa, chúng đã theo các thần khác để phụng sự; Nhà Israel và Nhà Yuđa đã hủy Giao ước Ta đã ký kết với cha ông chúng. 11 Cho nên Yavê phán rằng: Này Ta sẽ giáng họa cho chúng, mà chúng không thể nào thoát được, chúng sẽ kêu lên Ta, nhưng Ta sẽ không nghe chúng. 12 Bấy giờ các thành Yuđa và dân cư Yêrusalem sẽ đi kêu cứu với các thần chúng đã huân yên kính bái, nhưng các thần ấy sẽ không thể nào cứu được chúng trong thời hoạn nạn.

13 Vì các thành của ngươi nhiều bao nhiêu,

các thần của ngươi cũng đông ngần ấy, hỡi Yuđa;

và Yêrusalem có bao nhiêu phố xá,

các ngươi đặt bấy nhiêu tế đàn kính Ðồ ô nhục,

những tế đàn để huân yên kính Baal.

14 Phần ngươi, đừng chuyển cầu cho dân ấy, đừng dâng lên lời kêu van khẩn nguyện cho chúng vì Ta không nghe vào buổi chúng kêu cầu lên Ta bởi mắc phải hoạn nạn.

 

Lễ tế chẳng ích gì cho Israel

15 Nơi Nhà Ta, nào có can gì đến người yêu của Ta.

Một khi nó đã mưu mô ác quái? Hồ dễ khấn dâng với thánh tộ,

có thể cho ngươi ngang qua tai họa để ngươi mừng?

16 Yavê đã gọi tên ngươi: "Oliu sum sê, dáng dấp mỹ miều".

Một tiếng đùng đùng lớn mạnh,

Người châm lửa đốt lá và nhánh nó phải khốn!

17 Yavê các cơ binh, Ðấng vun trồng ngươi, Người đã tuyên giá họa cho ngươi, vì sự dữ Nhà Israel và Nhà Yuđa đã tự làm hại chúng mà chọc tức Ta, khi huân yên kính Baal.

 

Yêrêmya bị mưu sát ở Anatôt

18 Yavê đã tỏ cho tôi biết và tôi mới biết! Bấy giờ, lạy Yavê, Người đã cho tôi nhìn thấy các thủ đoạn của chúng. 12. 6 "Ấy anh em ngươi và gia đình cha ngươi, ngay chúng nó cũng đã phản ngươi. Chúng nó hết thảy cũng đã toa rập (với nhau) đằng sau lưng ngươi. Ðừng tin chúng khi chúng nói ngon ngọt với ngươi". 19 Phần tôi, như con chiên dễ bảo người ta dẫn tới lò sinh, tôi đã không biết rằng chúng âm mưu hãm hại tôi: "Ta hãy triệt hạ cây đi lúc còn tươi nhựa, hãy chặt phăng nó khỏi đất kẻ sống, cho tên nó không còn ai nhớ đến!"

20 Nhưng lạy Yavê các cơ binh,

Ðấng phán xét chí công, Ðấng dò xét lòng dạ:

Tôi sẽ thấy việc Người phục thù trên chúng,

vì tôi đã tỏ với Người oan khúc của tôi.

21 Cho nên Yavê phán thế này: "Về những người Anatôt đã muốn mưu hại mạng ngươi mà rằng: Ðừng tuyên sấm nhân Danh Yavê, chẳng vậy mày sẽ chết bởi tay chúng ta!" - 22 Cho nên Yavê các cơ binh phán thế này: "Này Ta sẽ hỏi tội chúng, trai tráng sẽ chết gươm đâm, con trai con gái chúng sẽ chết đói; 23 sẽ không sót lại cho chúng mống nào, vì Ta sẽ giáng họa xuống người Anatôt, vào năm Ta hỏi tội chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page