Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 49 -

 

Về Ammôn

1 Về con cái Ammôn. Yavê phán thế này:

Phải chăng Israel không còn con cái,

hay nó đã hết người nối nghiệp?

Vậy tại sao Milkom đã thôn tính Gađ

và các thành bị dân nó chiếm ở?

2 Cho nên sẽ đến những ngày - sấm của Yavê --

Ta sẽ cho vang dội ở Rabbah của con cái Ammôn,

tiếng hò la xung trận và nó sẽ thành đống vụn hoang tàn.

Các thành con (sau thành mẹ) sẽ bị lửa thiêu.

Israel sẽ thôn tính những kẻ thôn tính nó - Yavê đã phán.

3 Rú lên đi! Hỡi Khesbôn, vì kẻ tàn phá đã lên

con gái Rabbah, hãy kêu la, hãy quấn bao bị, đấm ngực khóc than,

hãy lang thang, rạch trầy mình mẩy, vì Milkom sẽ đi đày,

làm một với tư tế và vương công của nó.

4 Sao? Ngươi làm phách vì cánh đồng của ngươi,

hỡi nữ quái phản loạn, ngươi cậy vào kho báu của ngươi,

ngươi nói: "Ai nào sẽ đến đánh ta?"

5 Này Ta sắp gieo kinh hoàng trên ngươi,

sấm của Ðức Chúa, Yavê các cơ binh, từ khắp phía,

các ngươi sẽ tản mác mỗi người một ngả

và không ai thâu lại dân tán loạn.

6 Sau đó, Ta sẽ đổi vận con cái Ammôn - sấm của Yavê.

 

Về Eđom

7 Về Eđom. Yavê các cơ binh phán thế này:

Họa chăng khôn ngoan không còn ở Têman,

mưu trí mất tiệt nơi hàng hiểu biết,

khôn ngoan của chúng đã thối ình?

8 Trốn đi! Hãy tháo chạy,

hãy rút vào sâu ẩn mình, hỡi dân cư Ðơđan,

vì Ta đã kéo cơn nguy khốn xuống Esau, giờ Ta hỏi tội.

9 Khi lũ hái nho đến nơi ngươi, chúng sẽ không chừa sót lại quả nào;

khi trộm đến ban đêm, chúng sẽ tha hồ phá phách.

10 Vì chính Ta đã lột Esau, và lật trần những xó nó ẩn,

khiến nó vô phương chui rúc. Dòng giống nó bị tàn sát,

khiến nó không còn. Giữa các láng giềng không ai nói:

"11 Con côi, để lại tôi nuôi sống. Vợ góa, hãy ký thác cho tôi".

12 Quả Yavê phán thế này: Này những kẻ không bị án phải uống chén, cũng sẽ phải uống; thế mà ngươi mong được miễn hay sao? Ngươi sẽ không được miễn đâu, vì thế nào ngươi cũng sẽ phải uống! 13 Vì Ta lấy mình Ta, Ta thế -- sấm của Yavê - Bosrah sẽ nên đồ kinh rợn, nên mối ô nhục, nên cảnh điêu tàn, nên câu rủa độc; và tất cả các thành của nó sẽ nên cảnh điêu tàn mãi mãi.

14 Tôi nghe tin báo từ Yavê đến, sứ được sai qua các nước:

"Tập hợp nhau lại mà tiến đánh nó. Ðứng dậy mà xông ra trận!"

15 Vì này Ta làm ngươi ra nhỏ bé nhất giữa các nước,

bị khinh khi trong nhân loại.

16 Tài khủng bố và lòng ngạo mạn của ngươi đã phỉnh gạt ngươi,

hỡi kẻ ngụ trong kẽ Ðá, và đoạt lấy những chỏm đồi cao!

Nhưng dù cho ngươi cất tổ cao như phụng hoàng,

Ta cũng sẽ xô nhào xuống, -- sấm của Yavê,

17 Eđom nên điều kinh rợn: Phàm ai qua lại bên nó đều phải rởn mình mà huýt gió trước tất cả những vết đòn của nó. 18 Như cảnh Sôđôm, Gômôra và các thành lân cận lộn phèo, Yavê đã phán: Tại đó sẽ không ai đến lập cư, không phàm nhân nào lưu ngụ.

19 Này: Như sư tử từ bụi rậm Yorđan,

phóc lên đồng cỏ bốn mùa xanh tươi.

Cũng vậy, trong chốc lát Ta sẽ làm cho chúng xéo đi.

Kẻ nào Ta chọn, Ta sẽ đặt cai trị trên nó, vì nào có ai như Ta?

Hay ai nào sẽ hẹn Ta ra tòa?

Mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?

20 Cho nên, hãy nghe kế hoạch Yavê đã trù tính,

mưu định Người đã nghiền ngẫm về dân cư Têman:

Phải, ngay cả những chiên nhỏ cũng sẽ bị tha đi.

Phải, ngay đồng cỏ chúng ăn cũng phải rởn mình vì chúng.

21 Tiếng chúng ngã xuống làm rung chuyển thiên hạ,

tiếng vang nghe dội cả ngoài Biển Sậy.

22 Này (địch) như phụng hoàng lượn là là, nó trương cánh trên Bosrah,

anh hùng Eđom ngày ấy, sẽ như lòng thiếu phụ trở dạ đẻ!

 

Về Ðama

23 Về Ðama. Khamat và Arpađ tái mét, khi chúng nghe được tin dữ,

chúng những rạo rực tấc dạ bồi hồi không tài nào yên được.

24 Ðama bủn rủn, quay lưng tẩu thoát, kinh khủng xâm đoạt cả mình,

quằn quại đớn đau chiếm lấy nói như đàn bà đau đẻ.

25 Làm sao nó đã bị bỏ, cái thành vinh dự, đô thị phồn hoa?

26 Khiến trai tráng nó ngã gục nơi công trường

và hết thảy quân binh chết đẫm trong ngày ấy,

-- sấm của Yavê các cơ binh.

27 Ta sẽ đốt cháy tường lũy Ðama,

lửa sẽ thiêu các lâu đài của Ben-Hađađ.

 

Về các bộ lạc Ảrập

28 Về Qêđar và các nước Khaxor, Nabukôđônôsor vua Babel, đã đánh bại.

Yavê phán thế này:

"Chỗi dậy lên đánh Qêđar, hãy tàn phá con cái phương Ðông!"

29 Lều trại, chiên dê, chúng sẽ đoạt lấy, dinh trướng với tất cả đồ đạc!

Chúng sẽ bắt lạc đà đem đi, và hô trên chúng: "Kinh hoàng tứ phía!"

30 Lẩn đi, chạy trốn đi, hãy rút vào sâu ẩn mình,

hỡi dân cư Khaxor - sấm của Yavê --

vì Nabukôđônôsor, vua Babel, đã trù tính kế hoạch đánh các ngươi,

và đã nghiền ngẫm mưu mô hại các ngươi.

"31 Chỗi dậy, lên đánh dân quá vô tư,

sống quá yên hàn - sấm của Yavê --

dân không cửa đóng then cài, dân lưu trú một nơi hẻo lánh!

32 Lạc đà của chúng hãy là chiến quả và súc vật vô vàn là mồi cướp".

Ta sẽ tung chúng theo mọi chiều gió, quân cạo màng tang.

Từ mọi phía Ta sẽ kéo cơn nguy khốn đến trên chúng, sấm của Yavê.

33 Khaxor sẽ nên ổ của sài lang hoang địa cho đến đời đời;

ở đó sẽ không ai đến lập cư, không phàm nhân nào lưu ngụ.

 

Về Êlam

34 Lời của Yavê đã đến với tiên tri Yêrêmya về Êlam vào đầu triều Sêđêqya vua Yuđa rằng: 35 Yavê các cơ binh phán thế này:

Này Ta sắp bẻ gãy cung nỏ Êlam, ưu thế của chúng!

36 Ta sẽ kéo bốn gió từ bốn phương trời thổi đến Êlam!

Ta sẽ tung chúng theo mọi hướng gió ấy,

và sẽ không có dân tộc nào mà Êlam lại sẽ không bị xua đến!

37 Ta sẽ để cho Êlam tán đảm trước mặt địch thù của chúng,

cơn giận hỏa hào của Ta - sấm của Yavê --

Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng, mà tận diệt chúng cho kỳ được.

38 Ta sẽ đặt ngai Ta ở Êlam,

Ta sẽ diệt hết khỏi đó vua với vương công - sấm của Yavê.

39 Sẽ xảy ra là vào ngày năm cùng tháng tận,

Ta sẽ đổi vận Êlam - sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page