Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 28 -

 

Yêrêmya và tiên tri Khananya

1 Xảy ra là cũng trong năm ấy, vào thời đầu triều Sêđêqya vua Yuđa, tháng năm, năm thứ tư, tiên tri Khananya, con của Azzur, quê ở Gabaon, nói với tôi trước mắt các tư tế và toàn dân rằng: "2 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này, rằng: Ta đã đập tan ách của vua Babel. 3 Chỉ còn hai năm nữa, không quá một ngày, Ta sẽ kéo về lại nơi này tất cả những đồ dùng của Nhà Yavê, những đồ Nabukôđônôsor vua Babel đã cướp khỏi nơi này mà đem về Babel. 4 Yơkônyah con của Yôyaqim, vua Yuđa, và tất cả nhóm lưu đày Yuđa đã đi Babel, Ta sẽ cho về lại nơi này - sấm của Yavê - và Ta sẽ đập tan ách của vua Babel!"

5 Nhưng tiên tri Yêrêmya nói với tiên tri Khananya trước mắt các tư tế và trước mắt toàn dân có mặt trong Nhà Yavê. 6 Tiên tri Yêrêmya nói: "Amen! Ước gì Yavê làm như thế! Ước gì Yavê cho các lời ông tuyên sấm ứng nghiệm, là đem khỏi Babel về lại nơi đây các đồ dùng của Nhà Yavê và tất cả nhóm lưu đày. 7 Nhưng chỉ xin ông nghe lời này tôi muốn nói vào tai ông cũng như vào tai toàn dân: 8 Các tiên tri có trước tôi và trước ông từ xa xưa đã tuyên sấm giặc giã, tai họa, ôn dịch cho nhiều xứ và những nước lớn. 9 Về phần tiên tri tuyên sấm báo phúc, thì khi nào lời của tiên tri xảy đến người ta mới biết được đích thực là Yavê đã sai ngài!"

10 Bấy giờ Khananya giựt lấy ách nơi cổ tiên tri Yêrêmya mà đập tan tành, 11 đoạn Khananya nói trước mặt toàn dân rằng: "Yavê phán thế này: Cũng như vậy, chỉ hai năm nữa không quá một ngày, Ta sẽ đập tan ách của Nabukôđônôsor, vua Babel, khỏi cổ tất cả các dân tộc!" Và tiên tri Yêrêmya đã bỏ đi một phía khác.

12 Sau khi tiên tri Khananya đã đập tan ách nơi cổ tiên tri Yêrêmya, xảy có lời Yavê đến với Yêrêmya rằng: "13 Hãy đi nói với Khananya rằng: Yavê phán thế này: Ngươi đã đập tan ách gỗ, nhưng ngươi sẽ lãnh ách sắt thay vào. 14 Vì Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta sẽ tra ách sắt vào cổ tất cả các dân tộc ấy, bắt chúng phải làm tôi Nabukôđônôsor, vua Babel, (chúng sẽ làm tôi nó và ngay cả các dã thú, Ta cũng đã trao cho nó)".

15 Ðoạn tiên tri Yêrêmya nói với tiên tri Khananya: "Khananya, hãy nghe đây: Yavê đã không hề sai ông, ông đã làm cho dân này quá tin vào một lời dối láo. 16 Cho nên Yavê phán như vầy: Này Ta sai ngươi biến đi khỏi mặt đất. Nội năm nay, ngươi sẽ chết, (vì ngươi đã đề xướng làm loạn với Yavê)".

17 Quả tiên tri Khananya đã chết chính trong năm ấy, lối tháng bảy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page