Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 33 -

 

Sấm báo phúc cho Yêrusalem và Yuđa

1 Xảy có lời Yavê đến với Yêrêmya lần thứ hai, khi ông còn bị câu lưu trong sân khu Vệ quân - (lời) rằng: 2 Ðây là lời của Yavê, Ðấng đã làm ra đất, Ðấng nắn ra nó cho nó được kiên vững, -- Yavê là Danh Người - : 3 Hãy kêu lên Ta và Ta sẽ nhậm lời ngươi; Ta sẽ báo cho ngươi biết những điều lớn lao, vô phương đạt đáo, ngươi không thể biết được. 4 Quả Yavê Thiên Chúa của Israel phán như vầy về nhà cửa trong thành này, về nhà cửa các vua Yuđa sắp bị lật đổ -- chúng tiến ra lũy hãm thành, xông vào gươm giáo 5 để nghinh chiến với quân Kanđu, nhưng chỉ để chất đầy thành, thây ma của những kẻ Ta đánh phạt trong cơn bực tức và phẫn nộ của Ta, những kẻ đã làm Ta phải ẩn nhan Ta với thành này vì tất cả sự dữ của chúng -

6 Này Ta sẽ xúc tiến việc điều trị chữa lành chúng. Ta sẽ chữa lành và tỏ cho chúng thấy sự phong phú bình an chân thật. 7 Ta sẽ đảo vận của Yuđa, vận của Israel và sẽ xây dựng chúng lại như thuở ban đầu. 8 Ta sẽ tẩy sạch chúng khỏi mọi tội lỗi chúng đã phạm đến Ta; Ta sẽ tha thứ mọi tội lỗi chúng đã phạm đến Ta; và đã phản nghịch với Ta. 9 Yêrusalem sẽ là mối hoan lạc, là lời ngợi khen, là đồ trang điểm của Ta giữa mọi nước trên cõi đất, khi chúng nghe được tất cả phúc lành Ta làm cho nó; và chúng sẽ phải kinh khiếp rụng rời vì tất cả phúc lành và tất cả sự thịnh vượng Ta làm cho nó.

10 Yavê phán thế này: Ở tại nơi này, nơi mà các ngươi nói: "Thật là điêu tàn, không người không vật", và ở trong các thành Yuđa cùng phố xá Yêrusalem đã ra tan hoang không người, không dân cư, không thú vật, người ta sẽ còn nghe 11 tiếng mừng vui, tiếng hoan lạc, tiếng cô dâu chú rể, tiếng những kẻ nói: "Hãy cảm tạ Yavê các cơ binh vì Người tốt lành, vì ơn Người miên man vạn đại", (tiếng) những kẻ đem dâng lễ tế tạ ơn vào Nhà Yavê, vì Ta sẽ đảo lại vận của xứ này như thuở ban đầu - Yavê đã phán.

12 Yavê các cơ binh phán thế này: Ở tại nơi này, nơi điêu tàn, không người không vật, và ở trong các thành của nó, sẽ còn có đồng cỏ trong đó mục đồng ràn lại chiên dê. 13 Trong các thành sơn cước, trong các thành Hạ-bạn, trong các thành Namsa, trong đất Benyamin và các vùng xung quanh Yêrusalem, chiên dê sẽ còn qua lại dưới tay người đếm chúng - Yavê đã phán.

 

Những qui chế lai thời

14 Này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - Ta sẽ ứng nghiệm những lời tốt lành Ta đã phán về Nhà Israel và Nhà Yuđa.

15 Trong những ngày ấy, vào thời buổi ấy

Ta sẽ cho đâm chồi cho Ðavit chồi lộc đức nghĩa.

trong xứ Ngài sẽ thi hành công minh đức nghĩa.

16 Trong những ngày ấy, Yuđa sẽ được độ trì,

và Yêrusalem hưởng cảnh an cư. Và này tên gọi nó:

"Yavê-đức-nghĩa-của-chúng-tôi!"

17 Quả thế Yavê phán thế này: Ðavit sẽ không bị tiễu trừ hết người ngự trên ngai Nhà Israel. 18 Hàng tư tế Lêvi sẽ không bị tiễu trừ hết người đứng trước nhan Ta để thượng tiến (hy sinh) thượng hiến và huân yên cúng vật cùng dâng tế lễ mọi ngày.

19 Xảy có lời Yavê đến với Yêremya rằng: 20 Yavê phán như vầy: Giả như các ngươi hủy được Giao ước của Ta với ngày và Giao ước của Ta với đêm, khiến ngày và đêm không còn đúng buổi, 21 thì bấy giờ sẽ bị hủy Giao ước của Ta với Ðavit, tôi tớ của Ta, khiến nó không còn có con làm vua trên ngai của nó, (và Giao ước của Ta) với hàng tư tế Lêvi, những kẻ phụng sự Ta. 22 Cũng như không sao đếm được cơ binh trên trời và lường được cát biển, cũng vậy, Ta sẽ tăng gia dòng giống Ðavit, tôi tớ của Ta, và các Lêvit, những kẻ phụng sự Ta.

23 Xảy có lời Yavê đến với Yêrêmya rằng: 24 Ngươi đã chẳng nhận thấy dân này nói gì sao? Chúng nói: "Hai họ Yavê đã chọn, Người đều từ bỏ", khiến chúng đã khinh dể dân Ta như thể không còn phải là một nước trước mặt chúng nữa. 25 Yavê phán thế này: Giả như Giao ước của Ta với ngày và đêm , giả như định luật trời đất, Ta đã chẳng đặt ra , 26 thì bây giờ Ta sẽ từ bỏ dòng giống Yacob và Ðavit tôi tớ Ta, và Ta không còn lấy ai trong dòng giống nó để cai quản dòng giống Abraham, Ysaac và Yacob, vì Ta đảo lại vận của chúng và dủ tình thương xót chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page