Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 18 -

 

Yêrêmya nơi lò thợ gốm

1 Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya rằng: "2 Dậy! xuống lò thợ gốm và ở đó, Ta sẽ thông tỏ các lời của Ta cho ngươi". 3 Tôi đã xuống lò thợ gốm và này y đang làm việc ở bàn quay. 4 Cái bình y làm nếu hỏng, như (thường xảy ra) nơi nắm đất trong tay thợ gốm, thì y tra tay nắn lại thành bình khác, cho đến khi vừa ý người thợ gốm định làm. 5 Bấy giờ có lời Yavê đến với tôi mà rằng: 6 Phải chăng trên các ngươi, Ta không thể làm như người thợ gốm này, hỡi Nhà Israel - sấm của Yavê - Này như nắm đất trong tay thợ gốm thế nào, các ngươi cũng vậy trong tay Ta, hỡi Nhà Israel. 7 Khi thì Ta lên án dân tộc này hay nước nọ phải nhổ, phải lật đổ, phải hủy diệt, 8 nhưng (giả như) dân tộc ấy bỏ sự dữ, điều Ta đã bảo nó, mà trở lại, thì Ta cũng hồi lại sự dữ Ta đã nghĩ là phải làm cho nó. 9 Khi thì Ta tuyên bố trên dân tộc này hay nước nọ được xây dựng, được vun trồng, 10 nhưng (giả như) sự dữ trước mắt nó, nó dám làm, không chịu nghe tiếng Ta, thì Ta cũng hồi lại về sự lành Ta tuyên bố là Ta sẽ làm cho nó. 11 Vậy bây giờ, ngươi hãy nói với người Yuđa và dân cư Yêrusalem rằng: "Ðây là lời Yavê phán: Này trên các ngươi, Ta nắn ra tai họa, Ta mưu chước kế hoạch! Các ngươi hãy trở lại, mỗi người hãy bỏ đàng dữ của mình và lo cải thiện hạnh kiểm cùng hành vi của các ngươi". 12 Nhưng chúng sẽ nói: "Vô ích! Chúng tôi sẽ theo ý định của chúng tôi; chúng tôi, mỗi người sẽ cứ theo lòng ngoan cố xấu xa của mình".

 

Sự bội nghĩa khó lường của Israel

13 Cho nên Yavê phán thế này:

Hãy hỏi nơi các nước xem có ai nghe đồn như thế bao giờ?

Quả nó đã làm điều quá ư quái đản, trinh nữ Israel!

14 Bao giờ tuyết dẫy Liban hết sa trên đá thần diệu?

Bao giờ nước lũ thác chạy sẽ lại cạn khô?

15 Thế mà dân Ta đã lãng quên Ta;

chúng đã huân yên cho điều hư luống,

làm chúng trượt nhào trên đường lối chúng, lối đi ngàn xưa,

để đi theo những nẻo vu vơ, đường không khai phá.

16 Khiến cho xứ sở chúng biến thành điều kinh rởn,

một trò bêu diếu không cùng:

Phàm ai qua lại bên nó đều phải rởn mình mà lắc đầu.

17 Như trận gió Ðông, Ta sẽ làm chúng tan tác, trước mặt kẻ thù!

Ta sẽ cho chúng thấy lưng, chứ không thấy mặt,

vào ngày cùng quẫn của chúng.

 

Cầu xin oán trả

18 Chúng nói: "Nào! Ta hãy lập mưu tìm chước trị Yêrêmya, vì Giáo huấn không thiếu nơi hàng tư tế; hay lời chỉ bảo, nơi hạng khôn ngoan; cùng Lời (Yavê) nơi hàng tiên tri. Nào! Ta hãy dùng chính lưỡi hắn mà trị hắn, và hãy để ý đến các lời lẽ của hắn!"

19 Lạy Yavê, xin để ý đến tôi, xin nghe, kìa đối phương tôi nói gì!

20 Phải chăng có thể lấy oán đền ơn?

Quả chúng đã đào lỗ để hại mạng tôi!

Xin nhớ lại: Tôi đã ra trước nhan Người

để nói hay nói khéo cho chúng,

để xin Người hồi lại cơn phẫn nộ của Người trên chúng.

21 Cho nên, hãy để mặc cho con cái chúng chết đói,

hãy phó nộp chúng cho gươm phanh xác!

Vợ chúng thì con chết, góa chồng!

Ðàn ông thì chết toi chết dịch!

Trai tráng thì chết gươm đâm nơi chiến địa!

22 Tiếng kêu la hãy vang lên nơi nhà chúng,

khi Người cho cướp thình lình xông vào chúng,

vì chúng đã đào lỗ để bắt chụp tôi, và đã đặt tròng dưới chân tôi.

23 Chính Người, lạy Yavê, Người biết

tất cả mưu đồ của chúng để hãm hại tôi chí chết,

tội ác của chúng xin đừng dung thứ,

lỗi lầm của chúng xin đừng xóa khỏi trước nhan Người.

Chúng hãy lăn ra trước nhan Người,

vào thời Người nổi giận, xin Người hành tội chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page