Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 36 -

 

IV. Những Thống Khổ Của Yêrêmya

 

Quyển sách năm -605-604

1 Xảy ra là năm thứ tư đời Yôyaqim, con của Yôsya, vua Yuđa, lời này từ nơi Yavê đến với Yêrêmya, mà rằng: 2 Ngươi hãy lấy một cuốn sách, rồi viết vào đó tất cả những lời Ta đã phán với ngươi, từ những ngày đời Yôsya cho đến hôm nay. 3 Có lẽ khi nhà Yuđa đã nghe tất cả các tai họa Ta tính làm cho chúng, chúng sẽ trở lại, mỗi người bỏ đường tà của mình, khiến Ta có thể tha tội vạ và lỗi lầm của chúng.

4 Yêrêmya đã gọi Baruk, con của Nêriyah và Baruk đã nghe miệng Yêrêmya mà chép vào quyển sách tất cả các lời Yavê đã phán với ông. 5 Ðoạn Yêrêmya truyền cho Baruk rằng: "Tôi bị quản thúc không thể vào Nhà Yavê: 6 Ông sẽ vào thay và cầm cuốn tập ông đã nghe miệng tôi chép lại, ông đọc các lời Yavê vào tai dân nghe, trong Nhà Yavê; ông cũng đọc vào tai toàn thể Yuđa kéo đến từ các thành của họ. 7 Có lẽ họ sẽ đệ lời kêu van trước nhan Yavê và họ sẽ trở lại, mỗi người bỏ đường tà của mình, vì lớn thật, cơn giận và sự phẫn nộ Yavê ngăm đe trên dân này!" 8 Vậy Baruk, con của Nêriyah, đã làm theo mọi điều tiên tri Yêrêmya truyền, là cầm sách đọc các lời Yavê trong Nhà Yavê.

9 Tháng chín năm thứ năm đời Yôyaqim con của Yôsya, vua Yuđa, người ta công bố lễ chay cho toàn dân ở Yêrusalem và cho tất cả dân chúng từ các thành Yuđa kéo đến Yêrusalem. 10 Và Baruk đã đọc tập vào tai toàn dân nghe các lời của Yêrêmya, trong nhà Yavê, bên phòng của Gơmaryahu, con của Shaphan viên ký lục, trong Tiền đình bên trên, nơi lối vào Cửa mới của Nhà Yavê.

11 Mikayơhu, con của Gơmaryahu, con của Shaphan, nghe các lời Yavê chép trong sách rồi, 12 thì xuống đền vua, nơi phòng của viên ký lục. Và này có tất cả các vương công đang hội họp ở đó: Elishaman, viên ký lục, Ðơlayahu, con của Shơmayahu, Elnatan, con của Akbor, Gơmaryahu, con của Shaphan, Xiđqiyahu, con của Khananyahu, và tất cả các vương công khác. 13 Mikayơhu thuật lại cho họ mọi sự ông đã nghe khi Baruk đọc sách vào tai dân. 14 Toàn thể các vương công sai Yơhuđi, con của Natanyahu và Shêlêmyahu, con của Kushi, đi gặp Baruk mà nói: "Cuốn sách ông vừa đọc vào tai dân, ông hãy cầm lấy nơi tay mà đến đây!" Baruk con của Nêriyahu cầm lấy cuốn tập nơi tay mà vào gặp họ. 15 Họ bảo ông: "Xin ông ngồi xuống mà đọc cho chính tai chúng tôi nghe!" Và Baruk đã đọc vào tai họ. 16 Khi họ nghe các lời ấy rồi, thì kinh hãi mà bảo nhau: "Thế nào ta cũng phải tường thuật cho đức vua tất cả các điều này". 17 Ðoạn họ hỏi Baruk rằng: "Hãy thuật lại cho chúng tôi biết: Ông làm thế nào mà viết tất cả các lời ấy?" 18 Baruk nói với họ: "Chính miệng Yêrêmya đọc dần cho tôi tất cả các lời ấy, và tôi, thì cứ chấm mực mà chép vào sách". 19 Các vương công bảo Baruk: "Ði ẩn mình đi, ông và Yêrêmya! Ðừng để ai biết được các ông ở đâu!" 20 Ðoạn họ vào triều yết kiến vua, sau khi tạm cất cuốn tập nơi phòng của Elishama, viên ký lục. Họ đã tường thuật mọi sự cho vua.

21 Bấy giờ vua sai Yơhuđi đi lấy cuốn tập nơi phòng của Elishama viên ký lục. Rồi Yơhuđi đọc vào tai vua và toàn thể các vương công đứng chầu vua. 22 Khi ấy vua đang ngự ở cung mùa đông (vì) là vào tháng chín; trước mặt vua có cái lò sưởi đang cháy. 23 Xảy ra là cứ hễ Yơhuđi đọc được ba hay bốn cột, thì vua lấy dao gọt bút, rẻo đi mà ném vào lửa trong lò sưởi cho đến khi thiêu sạch cả cuốn tập trong lò sưởi. 24 Vua và tất cả các đình thần nghe các lời ấy, nhưng họ đã chẳng kinh hãi mà xé áo mình; 25 dẫu rằng Elnathan, Ðơlayahu, và Gơmaryahu đã khẩn khoản xin vua đừng đốt cuốn tập, nhưng ông đã không nghe họ. 26 Ðoạn vua truyền cho hoàng tử Yơrakhmơel, Sơrayahu, con của Azriel và Shêlêmyahu, con của Abđơel đi bắt Baruk, người thơ ký và tiên tri Yêrêmya; nhưng Yavê đã ẩn giấu họ.

27 Xảy ra có lời Yavê đến với Yêrêmya, sau khi vua đã đốt cuốn tập làm một với các lời miệng Yêrêmya (đã đọc) cho Baruk viết, (lời) rằng: "28 Ngươi lại lấy một cuốn tập khác mà viết vào đó tất cả các lời trước kia, có trong cuốn tập trước đã bị Yôyaqim, vua Yuđa đốt. 29 Còn về Yôyaqim, vua Yuđa, ngươi sẽ nói: Yavê phán thế này: Ngươi đã đốt cuốn tập ấy, mà rằng: "Tại sao ngươi đã dám viết: Thế nào vua Babel cũng sẽ đến mà tàn phá xứ này và làm cho hết sạch cả người lẫn vật?" 30 Cho nên Yavê phán như vầy về Yôyaqim, vua Yuđa: "Nó sẽ không có ai ngự ngai Ðavit nữa, và thây nó bị vất phơi nắng ban ngày, giá ban đêm. 31 Ta sẽ hỏi tội nó, dòng giống nó, bầy tôi của nó. Ta sẽ giáng xuống trên chúng, trên dân cư Yêrusalem và người Yuđa, tất cả cái tai họa Ta báo trước cho chúng, mà chúng đã chẳng nghe".

32 Yêrêmya lấy một cuốn tập khác trao cho Baruk con của Nêriyahu, người thư ký; và (Baruk) đã theo miệng Yêrêmya (đọc) mà chép lại tất cả các lời trong sách đã bị Yôyaqim đốt trong lửa; và cùng với các lời ấy, có thêm nhiều lời nữa đại loại như thế.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page